Archive | May 16, 2016

Mudata qabsoo dursanii beekuun rifuun hiikamuu nama baraara

Tasfaye Daba Kumsa irraa Dhimma tibbaana kana sarara sabaa himaalee fi marsaalee hawaasaa keessatti deemaa jiran akka Oromoo tokkootti ilaalaan ture. Gaaffilee fi deebii kallattiin abbaa dhimmi kun ilaallatuu fi dhimma kana irratti marsaalee lama sadii ta’an irratti gaaffii fi deebiin godhamuun akka namuu hubatu ta’uu isaatis kan fedha itti qabu hunduu kan faana bu’e […]

Gada theory and practices

Part two: By Geremew Nigatu Kassa | Oslo, Norway Continuation of Part One Last time I have investigated whether Gada system is an age-set system or democratic political system. The first part of the article clearly indicates the difference between age-set as a social role and Gada system as a democratic political, social, administration and cultural institution.  […]

Qawwee Iyyuu Hin Dhaga’u

Qeerroo Bilisummaa akkas jedhee laata? (Abbaa Magaal irraa) Kansaatti abbaa ta’ee fedha isaa guuttatee Nagaan yaa’ee galee daldalee qotatee Misoomee duroomee baree qaroo ta’ee Taliigee walbulchee, Oromummaan moo’ee, Oromoon wal ta’e abbaa biyyaa ta’ee, Saba tokko ta’e, biyya guddaa ta’ee Gammadee haajiratuufan hawwee manaa ba’e. Waaq akka nu uume bareechee, bal’isee, Guddaa nu taasisee; Eebisee […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions