Dr. Tsaggaayee Araarsaa
Dr. Tsaggaayee Araarsaa


(VOA Afaan Oromoo) — Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti — Gubbaa irraa jalqabee hanga gadiitti gamaaggama hoogganopotaa marsaa duraa geggeessameen – angawoonni 300 ta’an bakka isaanii irraa kaafamuu, kaan itti gaafatamummaa irraa gad-buufamuu fi haala adda addaatiin ka murtiitti dhiyaatan tahuu – Itti-aanaa Prezidaantiin Oromiyaa – Obbo Isheetuu Deessee Miidiyaa yokaan Sabaa-himaa biyya keessaaf ibsa kennuu isaanii, jalqaba torban dabree irra gabaasnee turre.

Qophii keenya, Dirree Dimookirasii irratti dhihaachuun Murtii mootummaa Oromiyaa kanaa fi dhimmoota kanatti hidhata qaban ka xiinxalan – Hayyuu seeraa – Dr. Tsegaayee Araarsaa, “tarkaanfiin mootummaan fudhataa jiru gaaffii uummataa deebisuutti ka fuuleffate otuu hin taane, aangawoota OPDO ajaja fudhachuu didanii fi dhugaa uummatichaa waliin dhaabbatan, kanneen of kabajanii fi saba isaanii kabajan haxaawee of keessaa baasuutti ka fuuleffate” – jedha.

Yaaddoon Mootummaa, wanna afaaniin jedhu – waa’ee rakkoo dhabamuu bulchiisa gaarii fi rakkoo malaammaltummaa, akkasumas deebii dhabuu gaaffii uummataa otuu hin taane, waa’ee aangoo irra of tursiiuu akka tahe dubbata.

Tarkaanfiin akkanaa, mormii uummata Oromoo dhaabsisuus tahe biyyattiif furmaata fiduu akka hin dandeenye illee eeran.

 

4 thoughts on “Aangawoota Oromiyaa 300 Irratti Tarkaanfiin Fudhatame Gaaffii Oromoof Ka Deebii Kennu Miti, Jedha Xiinxalaan Seeraa

  1. kana qofaa miti namoonni amma bakka buufamaniis namoota ummatan filatamanii fi rakkoo irra bilisa ta’anii miti. mana murtii fi waajjira haqaa keessa kan dhiiga hiyeessota dhugaa jiruu fi mirga hiyressotaa qarshiin jijjirachaa jiru, dhigni hiyeessa dhangala’ee h

  2. akka hafuu namoota fira fi maallaqa qabaniif qofa kan dutan ta’anii jiru. haqa jallisuu malee haqa fiduuf kan of hin qopheessinee, namoonni kun mootummaa irraa amanamummaa argachuuf hiyyeessa maqaa jeequmsaan kan hin goone hin qaban. kanaaf ammas aanga’oota hojiirra ari’uu osoo hin taane sirnicha bu’uura irraa jijjiruudha. yeroo amma nama umanni hin beeknee fi hin feene irratti aangeessa deebii ummataa deebbisa jira jechuun hin danda’amu. bulchaan aanaa afaya’ii xaalayaan aangoo irraa kaasaa sirna dimokiraasii dagaagsina bulchiinsa gaarii mirkaneessina jechuun hin danda’amu. federaalii oromiyaadha nama bakka bulchuu hanga aanaa fi gandaatti filaafii deebii ummataa deebisuun hin jiru. inumaa kun caalaati aangoon beekumsaa fi firoomaan qofa akka wal hidhatee hanga gadatti mootummaa firooma fi walbeekumsa ijaarame malee kan sirni dimokiraasii hundeesse hin fakkatu. fakkeessuu dhumaaf bu’uura heeraa fi seeraan deemama hin jiru. aangoon dhalaan waliif darbaa jira fakkata. kanaaf ammas irra deebi’amee xinxaalamuu qaba.

  3. OPDOS should not sit down and slaughterd like sheep, wake up to defend your dignity and rights. you have no choices only to fight back with the people. die with dignity rather than like dog.you lived like dogs die or live like lions.

  4. Leadership accountability and responsibility follows the adage “The fish stinks from the head”. Thus when organizations are ineffective, corrupt, nepotistic, etc., it’s the leadership that should be fired, resign, etc. TPLF thugs and the TPLF-led regime play with completely different rule. They always save the stinkiest fish at the top and purge people who work as errand boys and gals for the rotten head of the organizations.

    For instance, they have already removed or reshuffled 2,500 errand boys and gals in Amhara Regional State, 1,500 lower level cadres and TPLF operators in Tigray region faced the same fate. Similar purging in Oromia has reached 400 and counting.

    Yet, none of the top leadership of the regime have held themselves accountable to date. In short, the regime purges those who steal in thousands of Birr and keep the gangster thieves who steal in million and billion Birr. It’s a weird regime, indeed!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*