A. Jundi

OromiaALutaContinua2011FDG_300960083Qabsoon ummanni keenya roorroo diina jalaa bilisa ta’ee ulfinnaafi kabajaan jiraatuufi geeggeffamaa ture milkiin isaa bakka gayuu dhabullee injiffannooleen goonffatame kan akka salphatti shalagamuu miti. Keessattu qoodnni ABOn, kan ummata oromootiin jaalatmu  kan lubbuun ilmaan oromoo qaqqaalii itti kafalameefi kafalaa jiran seena qabsoo oromoo keessatti bakka oli’ana qaba.

Waggaalee diigdamman dabran kana keessa garuu ifaajeefi wareegaminni miseensonni ABO kafalaniin milkiileen argamani ergamittoota diinaatiin dhuunffatamee  oromoo gama abbaa biyyummaatti jijjiruun faallaye diinaafi ulee ta’udhaan miidhaa oromoo irratti aggammatame osoo gatii keessa hingalichin yookan sodaachuun yookaan huminna itti dhabuudhaan alagaamma wajjiin oromoo saamuufii hiyyomisuudhaan kan duraanii caalaa tofitaan abbaa biyyummaa dhabisiisaa hiyyummaa jaarraa haaraya jalaatti seenisisaa akka jiran hubachuun beekkumissafi qarooma guddaa hingaafatu.

Gama birootiin  Adunyaan keessa jirru mirggi ilma namaa fedha biyyota guddataniifi (national intrest) abbooti qabeenyaatiin lagatamee lubbuun nama tokkoo gatii dollara tokkoo hanqatte keessatti haqa keenya argachuufi carraaquun sakaallaa guddaa yeroo horate keessatti ,yeroo dinootiin haarofinni biyya keenya dhuunfatan ummata keenyatti tofitaa haarayaan dureeyyi guguddoo adunyaa( wealth Corpration) wajjiin harka walitti naqatanii qabeenya biyya keenyaatiin tuuta qabeeyyii adunyaa keessatti ufi galmeessuufi carraaqan keessatti oromoon mala xaxaa kana keessaa nubaasu walgaafachuufi carraaquu caalaa falli hafe hinjiru.

Qabsoo hanga ammaa mirga keenya deeffachuufi carraaqaa turre  keessatti mooyachuu dadhabuu keenyarraa ufi keessa deebinee walkommachuufi walbaaleffachuun walqooduu fii walirraa baqachuu malee  dhibeen guddoon qabsoo keenya qancarsse toofittaa wayyaaneen abbaa qabeenyaa ta’uudhaan mooraa dureeyyii adunyaa keessatti ufi galemeessudhaan biyya keenya gurgurittee ittin qabsoo qabsoo ummata oromoo mataafi miila nudhoorguufi nurratti hojjatte kanaa gadi fageenyaan hubachuu dhabuudhaan diina caalaa walirratti hoachaa dhufuun keenya diina keenyaafi carraa guddaa laachuu caalaa qabsoo keenya qancarsse.

Dhiyyenya kanaa wayyaaneen filmaata barataamaa umrii isii ittiin dheereffachuufi yeroo hunda waggaa shan shaniin itti adunyaa fii ummata keenya  gowwomistu namoonni hedduun akka waa jijjiirran tokko dhalachuufi deemu tilmaama yeroo argu hedduun raajawe. Wayyaaneen toofittaa biyya san keessatti filmaataan keessattu oromoon akka sadarkaa oli’aana mootummaatti hindhufiine yeroon iisiin lafa kaayyatte dhufiisumma isii irraa ture. Waayyaaneen gaafinni isiin oromoo angoo irraa fageessuufi shira bareeda lafa kaayatte gaafa sirnna bulchiinssa biyya yookan sirna bulchiinsa parlamaa sanii kan  Presidantin ummataan filamu irraa gama muummicha ministeratti jijjiiriteedha. Osoo biyyiti sun akka USA ,France,Brazil fii kkf filmaanni nama biyya bulchuu ummataan filama ta’ee oromoo hedduminna waan qabuufi carraa qaba ture. kanaafi toofittaa bareedaa taphataniin dhaaba ufii keessatti mooti ta’an kan ufii ijaarataniin akka mooyu waan beekaniifi dura ta;an dhaaba ammoo bulchaa biyya akka ta’u sirna filmaata biyyaa akka biyya  Canada,British fii KKF tutti gaafa jijjiiritte sagaleen oromoo akka bakka hinqabaanne goote. Eega filmaataan oromoo akka angotti hindhufinne qindeeffatte oromoo hedduminna isaa bu’aa dhoggite booda biyyaa fii qabeenya oromoon ittii dhaadatu ammoo mala biroo itti baafittee maqaa investemnet jedhuun biyya keennya saamitte irra hedduu ufii guurattee kan hafe ammoo mutumoota adunyaatii qooddee abbaa biyyummaa oromoo dhabisiisuun qabsoon oromoo abbaa biyyummaafi geggessu irratti adunyaan waldura nudhabuufi mala isiin kaayatteen arra akka ummanni keenya buqqa’aa jiru hubachuu nama hinrakku.

Wayyaaneen tofitaa Isreal ittiin warra filisxeen dachii isaanii irraa bitachaa kan humnaan irraa dhiiba warra filsixeen biyya malee hanbifitetti dhimma bayuudhaan gama tokkoon ufi duroomisuudhaan bakka fedhanitti oromoo irraa dachii isaa irraa bitaa kan ammoo humnaan irraa buqqisaa gama kaaniin gama waraanaafi tikaatiin ufi utubaa humnna qabeenyaan guddate waraanaafi tikaan tikiffamu ufi godhuufi halkanii guyyaa ogeeyyota adunyaa irraa gorssa fudhataa nurratti hojjachaa oromoo biyya dhabeessa godhaa jira.

Kun bifa kanaan osoo jiruu xaxaa fii shira qabsoo oromoo marsee jiru kanatti nullee walqoqqooduufi walbalalffachuun tofittaa diina ittiin moonu osoo hintaane toofittaa itti walballeesinuufi walmoonu irratti hojjachaa wayyaaneefi yeroo laannee umrii gabrummaa ummata keenyarratti dheeressuu bira dabarree qooda seena qabsoo oromoo keessatti laannes gatii dhooggaa jirra.

Arra yomiyyu caalaa qabsoon keenya marffama dangaa hinqabnne keessa seenittee ufii waajijjiiruufi tattaffachuu caalaa jijjiirama olloonni keenya kan akka ogaden fii Amhara biyya sani keessatti godhuufi tattaaffatan teennee irraa haasayuu dalagaa godhanne. Arra hamileefi abdiin ummanni keenya qabsaawota oromoo irraa qabu baqaa dhufee sadarkaa dhaabota mormitoota oromoo biyya keessa heerumma dhiigaan cuuphame wayyaaneen ittiin ummata keenya dararaa jirttu san akka waa jijjiiruutti kan itti ija deebisa jiran agarra.

ABOn ummata oromoo biratti kan jaallatamuufi kan wareegaminni guddaan itti kafalameefi, ABOn kan ummata oromooti kan isa jechisiise murnaaan maqaa ABO moggaaffachuu,maqaa hayyu duree ufitti moggaasuu,miseensa gumii sabaa qabaachuu sagalee radioo fii website qabaachuu akka hinta’in ummanni keenya ragaa nutti bayee tumsa isaa nurraa qabatee jira. ABO kan ABO isa jechisiisu moora oromoon qe’ee hundaa keessaa burraaqan ta’uu isaa qofa akka ta’e hubataa hinjirru fakkaata.

Kanaafi carraan tokkochi qabnnu qabsaawota faffaca’anii maqaa dhaaba ABO moggaaffatanis ta’ee kan ABO irraa abdii murnnan fa’acanii jiraniifi maqaa birollee moggaafatani hunda  moora tookkotti deebifiinnee ABO oromoonni dangaa oromiyaa hundarraa keessatti qabsaawan deebinne jabeessuun malaafi tofitaa diina kan kan midaalu qindeeffachuun qofa xaxaa dinni keenya tofitaa adunyaa qoratee itti dhimma bayuudhan qabsoo keenya mataa fii miila nudhooggee ummata keenya akka nativa warra USA fii Canada kanatti abbaa biyyaa kan mirga abbaa biyyummaa hinqabnne nugodhuufi carraaqan kana jalaa bayuun yoo waliifi araaraminnee tofittaa ittiin walmooyachuufi waggoota 15 dabran kana shaakalaa turre gama tofitaa diinaan itti mooyachuutti jijjiirachuu caalaa carraan tokkolle hinqabnnu.

A. Jundi

 

 

 

 

31 thoughts on “ABOn jabaatu malee Carraan Oromoon qabu kan native warra USA fii Canada ala hinta’u

  1. A.Jundi wayyoomi ati. Dubbiin kee dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu irratti xiyyeeffata. Dhimma belbeltuudhas. Jaarraa 21ffaa keeysa teenyee falaa fi tooftaa jijijjiirree Oromoo saba guddaa kana mirgasaa bakkatti deebisuu dadhabuun keenya Oromoon maqaasaa malee akka namaatti akka waan hin jirreetti nu lakkoofsiseera. Dhaabotni siyaasaa maqaa mirgaa fi bilisummaa Oromootiin hidhataniis ta’e hidhannoo malee socha’an Oromoo mullisuuf utuu hin taane ufii mullachuuf waan wal gaarerfatanii wal hammeessan fakkaata. Fakkeenyaaf Dura Taa’aan ODF miidiyaadhaan waan dubbatee ture ni yaadatama. Warri ABO jijjiiramaa jedhanii murna takka gurmeessanii turanis dubbii ufuma isaanii tuffachiisuu fi taajjabsiisu dubbatanii turan ni yaadatama. Oromoo seenaa salphinaa kana jalaa baasuuf kan kootu caalaa fi anatu caalaan lagatamee dhugaatti Oromoo kan ta’ee fi mirga Oromoo tiif seenaa fi onneensaa kan isa kakaasee kan ufkenne kaayyoo takkicha “BILISUMMAA OROMOOF” kan jedhu qofa qabatee sabichaaf dalaguu qaba. Iji isaanii banamee Addunyaa fi Saboota biyyoota naannoo keenyaa ilaallachaa uf laaluun dirqiidha. Har’a Oromoof patriotic/Arbenyaa ta’anii bobba’uun fala murteeysaa ta’eera. ABO/WBOn har’a ajandaa tokkummaa tokkummaa tiin qabsoo hadoochee bu’aa Sabni Oromoo bara baraan eeguu rarraasee abdii kutachiisuu dhaabee dachii Oromiyaa irratti arbanyaa ta’uu qaba. Inni baradheera jedhus, inni siyaasa beeka jedhus, inni qabeenyaa horatee/badhaadhes hundinuu Mirga Sabasaanii kabajchiisuu fi mullisuu yoo hin dandeenne, isaaf yoo dursa hin laatne, isaaf yoo fala hatattamaa hin argamsiisne maqaa Oromootiin uf maamuun hiikaa hin qabu. Waaraana arbanyummaa. Bilisummaa ykn du’a. Dhiignii fi lafeen goototaa fi hayyoota/dhaloota qaroomoo Oromoo kaayyoo takkichaaf aarsaa ta’ee lafa jiruu iyyu haa yaadatamu.

 1. Yaanikee sirriidha.

  mee ottoo hinimaxaansiin dura baarresamnii Afaani Sirriiti haa siraahu.

  Please proof reading is very important. There are many errors.

 2. Ayyaantuu should proof read before posting a manuscript. I, for example, gave you to volunteer an option for proof reading that you may sent on email: aberaangassu@yahoo.com

  FKN:

  “ABOn jabaatu malee Carraan Oromoon qabu kan native warra USA fii Canada ala hinta’u”

  *Carraan ~ caarraan

  *native~naattii
  *warra~waarraa
  *fii~fi
  *”USA” or
  *Canada~Kannada
  *ummanni~uummaani
  …….

  Basically the tile should not have an implication of “waliqoodumsa” in diaspora.

  1. *Carraan ~ caarraan – Carraa dha jadhama malee Caarraa akkamitti jedhama. Caarraa jachuunu maali?

   *native~naattii – kunis waan dabaati, gama kiyyaan naattii kana takkaa hin dhageenye. Garuu obbo Amiin native isa jedhu kana lammii jedhee yoo wayyeese dansaa dha.
   *warra~waarraa – waarraa – magan
   *fii~fi – fiin tuni jachoota duraa dubbaan barreefamtu irratti hundoofti. akka jachatti dheereessuu yoo barbaaddee fii ykn gabaabsuun fi jachuun rakkoo hin qabu
   *”USA” or
   *Canada~Kannada
   *ummanni~uummaani

 3. @OnAction, I learned Qubee 24 years back thus I am not sure if there is any change. Thus according to my lessons of those days the authors “carraa” , “warra” and “ummanni” are right.

 4. I just simply took from the first sentence and the topic for a constructive suggestion. If you go through, there are many to improve such as

  *goonffatame~goonifaatame.
  *qoodnni~qoodinni
  ….

  But your advice is encouraging.

  1. Obbo on actionyaada ijaaraa tahe dhiheessuuf yaaluun kee hammeenya hin qabu. Akka loqodattiis tahe akka sirna barreefafama qubee oromootti obbo amiin sirrii dha. Bakki an dogoggora argaa jiru:
   goonffatame – goonfatame akka jadhutti barreessuu dha. nff irratti dogoggorri jira.
   qoodnni – arirrattis n takka hanqifamu qaba. dubbifmaa sadi bakka takkati barreessuun hin tahu.

   Ergan kana jedhe booda. Yaanni obbo Amiin dhiheesse dansa dha. Garuu rakkoollee hamma ammatti dumudatan kana keessaa bahuuf rakkooleen tun akka itti hin fufne godhuun isa duraati jedhee amana. Kana gochuuf ammo namuu karaa dandayeen dhagaa diinatti darbuun wal jiddutti amantaa fi ummata biratiis kanajaa qabsoo itti jiranuu kanaa irraa argachu qabu.
   Arra ummanni oromoo akka tokko tahe akka gaaritti beeka. Rakkoon warra dhaaba ofiin jedhani yeroo irraa yeroon wal diiguu qofa osoo hin tahini dhaabbina cimaa fi cichoomina waan ummanni barbaadu argamsiisu irratti qabaachuu dhabuu dha.
   Ummanni kanuma hojjatee dhagaa diinatti darbe duukaa dhaabbata. Waan taheef, warri wal diiguu fi qabsoo irratti danqaa tahaa ture ammas walitti deebine yoo jadhan qabsoo tana of dura tarkaanfachiisa jachuu miti. Kan of dura tarkaanfachiisuu dandayu diina irratti xiiyyeefachuun waliif tumsuu irraa jalqabe amantaa ummata irraa horachuu dha. Amma tokkummaa tokkummaa jachi jedhu kun hiikkaa dhabee jira. ummanni tokkummaa ofii malee kan dhaaboonni wal diiguuf dhimma itti bahan kana akka toftaa dulloomtetti laaluu jaqabee jira.

 5. @OnAction:

  *Carraan ~ caarraan X

  *native~naattii X ( “Native” jacha Afaan Ingiliiziiti) Neetiiv ykn akkuma jirutti dhiisuu dandessa
  *warra~waarraa X
  *fii~fi ok
  *”USA” or
  *Canada~Kannada x Kaanaadaa
  *ummanni~uummaani X

  Maal “proof read ” goota saa????

  @ the writer

  Agree

 6. @milkeessaa

  FKN:1

  ~caarraan
  ~uummaani
  yeroo duubbaatu dheerrina loqooda

  FKN:2
  ~goonifaatame
  ~qoodinni

  dubbiifamaani lamaa olii waliiti ansaame hin baarreessamu.
  ….

 7. Amiin Jundui Otuu barruuleekee kana hin maxxansin dura maalif uummata Oromoo dhiifama hingafatinoo? kanumti jijjiirama jedhee Oromoo kutaadhaan gandaan walcicciree seen aa kana yoomuu hindagatin godhee WBO fuudhee diinaati arka kenachiise akasumas G7 waliin oliifi gad fiiguudhaan amaaratti akka Goobana Oromoo gurguruuf fiigaa turte. Kanas dhiifama gàfachuu qabda

 8. A. Jundi,

  You are still a hero who speack to the truth , the whole truth with out any fear of group pressure. You are the ONLY ONE I FOUND who can accept your fault which is a rare commodity in human being in general, and in our society in particular. I hope it is a lesson to be emulated. Thanks.

 9. Tokkummaan hojin malee oduun hin dhufu!. callisanii ciisanii wa`ee tokkummaa laalabun bu`aa hin qabu. Waan dandeesu dalagii.

 10. OnAction

  USA: a Friend of Dictators

  Milkeessaa

  Yaa jarana, waa’ee seerafaan/seerluga Afaan Oromoo kana irratti dudubbachuun keessan hedduu na itti tolee jira. Mee anis tiqqoo isheen dubbachuu barbaada.

  “ABOn jabaatu malee carraan Oromoon qabu kan native warra USA fii Canada ala hinta’u ”

  jabaatu………sirriidha
  malee………..sirriidha
  carraan………sirrii mit, carraa ta’uu qaba
  Oromoon…….sirriidha.
  qabu…………..sirriidha
  kan……………..sirriidha
  native…………..sirriidha, Afaan Ingliziiti.
  warra……………sirriidha
  USA……………..sirriidha,
  fii………………….sirrii mit, fi ta’uu qaba
  Canada…………sirrii mit, Kanadaa ta’uu qaba
  ala………………..sirriidha
  hinta’u…………..sirrii mit, hin ta’u ta’uu qaba

  Carraa- fi Oromoon akka seerafaan Oromooti, maqootiidha (nouns). Seerafaan Oromoo keessati maqootiin yeroo matima (subject) ta’an ….n,….i, fudhatu. Maqootiin lamas walitti aananii matimoota (subjects ) ta’uu hin danda’an.

  Mana ( noun )

  Manni ( subject) If one ask me why the above ” Mana ” ( noun ) became ” Manni ” ( subject ) with two –NNs, I am ready to answer why.

  Fi———–Fkn, Mana fi Nama

  Hin———-the nagation is the opposite of “Ni” affirmation. Fkn, Hin ta’u, ni ta’a. Kanaafuu, hin fi niin hin maxxanan.

  Dhuma irrati, wanti ani jechuu barbaadu, loqodii naannoo adda addaa rakkoo hin fidu sooruma Afaanichaa agarsiisa malee. Kan rakkoo nutti fidu dogoggora seerafaanii fi qubeessuuti. Kana sirreefachuu qabna.

 11. For your information Mr Jundi has been using qube for over two dacades, he thought me qubee when i was in Djibout in 1994. he is the first oromo man who wrote oromo drama in qubee . Yaa dhiiroo dinotiin keenya akkaa gaaritti nukeessatti faca’anii jiran jechuudha. Nama lamaa sadi malee yaada akkaan bilchaata fii qormaata qabu kana irraa namnni dubbatu dhabamee qubee sirreessu irraa dubbanna. yaa rabbi inumma dhamaane jechuu . Amin jundi ulfaadhu gudadhu.

 12. Jundi’s wisely articulated notes is catastrophic truth facing our people , Mr Jundi you are well informed brilliant oromo son ,now its oromo politician decision to solve their differences for the sake of our people

 13. Obboleessa koo Amin Jundi amma dura hedduun siif aree ture garu yaada kee yeroon dubbisu hunda nama dhugaa ta’uu keen arge,gama biro nama dhugaa ta’uu qofa osoo hinta’in nama qaramaa jabeessee rakko oomoo fi balaa adunyaa hubate ta’uu kee arga. galatoom umrii dheeradhu.

 14. I wish oromo politicians took your point seriously to save our people , Jundi You are always rich in ideas,its time to come up and join our youth movement

 15. Kun yaada bareeda dha. Galatoomi. Haalli nuyi keessa jirru heedduu sodaachisa dha. Diinotni keenya heeddu nu ammoo faffacaane jirra. Kanaaf balaan nu qaqqabuuf demmu hamaa dha. Amaarri wagga 100 keessatti balaa nu irran ga’ee Tigree wagga 20 keessatti qaqabde jirti. Egaa osoo Amaarri aangotti deebi’ee ykn ammoo jarri lamaa osoo waliif galanii middha daanga hin qabne nu irra gahuu danda’u. Egaa bararma kana jalaa bahuu nuyis akka ummata sammu qabuu yaadu qabna. Rakkinni keenya maali? Maalif yeroo hunda duurfamna? Akka dhuunfatti, akka jaramaytti fi akka hawaasatti akkamitti haala kana jalaa baane mirga keenya goonfachuu dandeenya jenne of gaafacuu qabna.

 16. Saartuu

  Ulfina/kabajaa wajjin, maaloo hin ariifatinii mee obsaan haasawi.

  1ffaa, Amiin Jundii akka Djibuutii ture fi akka Diraamaa dalagaa ture ni beekna. Ani hanga guyyaa har’aati Kaaseta Diraamaa sana nan qaba. Haa ta’u malee, kun qubee ykn immoo Seerafaan/Seerluga Afaan Oromoo wajjin waan wal ilaalu hin qabu. Barreesaa isaa keessa dogoggora hedduutu jira. Kana akka inni sirreefatu yoo itti himan rakkoo hin qabu. Ni ajaayibin.

  2ffaa, ” Yaa dhiiro diinotiin keenya akka gaaritti nu keessatti faca’anii jiran jechuudha “. Ati kanallee sirreefachuu qabda. Namootii yaada isaanii keennachuun diinummaa mit. Karaa qajeelaa walitti himuun diinummaa mit. Inniyyuu kana beeka.

  3ffaa, ” For your information Mr. Jundi has been using qubee over two decades”. So, it does not matter whether he has been using qubee over two decades or over half a century. There are many people who have been using qubee over three or four decades. Mostly what matter is the correct writting of Afaan Oromoo ( Grammatically ).

  Hayyee, adde Saartuu, ulfaadhuu jiraadhu.

  1. Saartuu fi Oromian bateleur,

   Hunda dura galatooma jechuu barbaada kabajaan komii waliif kaasuu keessaniif. Hujiilee keessatti fi deemsa hegeree keessatti qeeqni jaaraan karaa guddinaati jedhee amana.

   Kan Qubee irratti yaada kaaftaaniif, isiniif warree isin dura yaada kaasees qeeqa jaaradha.

   Barreefama Kabajamaa obboleessa kenya Amin Jundi keessatti dogoggorri qubee jiraatuun waan hin kaadamne, dogoggorri jiraachuun ammoo qubee wallaaluu osoo hin tahin yaada dheeraas tahee barruulee bal’oo keessatti gulaalli jiraatuun barruu san qaceelchuuf yeroo hunda Jaaltota barruu qophaaye siduubaan dubbisu qabachuun gaari, ykn ifumaaf irra deddeebi’anii dubbisuun hanquulee jirtu sirreefatuuf nama gargaara. Kanaaf dogoggorri jiraachuu waliif akeekuun, tan hegeree qaceelchuuf nama gargaarti akkasumaan guddiina barruulee fi seerlugaafiis guddina taha.

   Kanatti aansee fakkeenya tokko kaasuu fedha, Kabajaa Obbo Ibsaa Guutamaa kan 1991 irraa kaasee hanga chartara keessa turametti ministeera barnoota turan akkasumaas gadaa isaa keessatti Afaan Oromoo fi Qubeeniis sirna bornootaaf aanjofte kan godhan yoo barruu Afaan Oromoo isaa dubbisu humaa takka hubachuun ani (akka mataa kiyyaatti) barreefama isaa kan qubee hubachuun natti ulfaata. Fakkeenya kana wantii kaaseef yaada Aadde Saartuun ” kan Qubee na barsiise obbo A.Jundi” jetteefi. Namni tokko barsiisaa kee ture jechuun dogoggora hin qabaatu ykn deemsa babbaldhina Qubee bara dheera kana keessa taheen isa caalaa beekuuniis ni malti. hundaafuu qeeqa jaara!

   Ulfaadha

   BS

 17. Please stop talking about this (language) correctness grammer thing. Don’t make it legalistic. Americans and british speak same english but with many styles. Even in America south and north defer. Over 70 % americans have problems in speling. Obbo Lencho and obbo lube who refused to talk amharic for many year today speak amharic more than amharas. No pure grammer no pure spelling of any language. Leave it to the lingustics.

 18. ilman salamtu hunda yeroo murteessa kana keessaatti isiin qabso dhiftani barsiisaa afaani tahu yaaltu rabiin isiin haa fixuu silahu dhumni keessaan fagoo miti waandabre irra hin baratan.namni hasawa keessaan kana ilaalee oromumma isaatu ni jibba.warri kana hubatan galatoma.a jundi galatoomi ilmaan diqaalatu nu gubee.

  1. @abe wbo

   Fooramin kun gad galoo tksee akka keetif hin yaadamne. Deemi hiriyoota akka kee (kan sammu hin qabne) walii haasa’i. Oromon hundi siyaasa haasawu hin qabu. Waa’ee qubee irratti mari’achuun dhima Oromo irratti mari’achu dha. Mee waan barreesite irra deebi’ii dubbisi. Yoo sammun kee sammuu daljeessa irra adda ta’e wanti ati barreesite waan kashlabtootni waliin haaswan dha. Kanaaf foorama kana irraa osoo hin taane lafa irraa osoo dhabamtee gaari dha. Gadi galo ilma harree! Kan akkanatu qaotaa nama singigeessa jedha Oromon. Kashlbbe IQ harren socho’u!

  2. abe wbo

   Ati kashalabbee kan adaba ykn naamusaan hin guddaneedha. Osoo waa’ee qabsoo Oromoo hin dubbatin dura deemii afaan kee isa gadhee kana saamunaadhaan dhiqadhu.

   Wanti najaasi aka keeyiti kan AADAA fi SAFUU OROMOO hin beekne waa’ee qabsoo irraa dubbachuun ajaadha.

   There are many sayings about the important of mother tongue:

   ” A people without the knowledge of their culture, history and origin is like a tree without roots ”

   Marcus G.

   ” The limits of my language are the limits of my world ”

   Ludwig W.

   ” A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people ”

   Mahatma G.

   Ati dura dursoo arabisoo duuriyyumma kana irraa bilisa if baasi aadaa fi kabajaa Oromummaa baradhu. Kana hin fedhoo arabsoon itti fufa yoo jeyite immoo Markaatoo ykn immoo Kaziiraa deemii duriyyee akka keeyitii barbaadi.

 19. All problem solvers have at least one thing in common: they face it on-site.

  The location Jundi’s ass in Canada means he’s too far from solving Oromia’s problems (Abo jabeessuu). If you ran away from ABO (WABO) who should fix it for you? Were you not one of those problem makers?

  Oromoon nama biyya oromaa taa’ee guyyaa guyyaan yaada kumaatama dhiyeessu otoo hintaane nama iddoo rakkootti argamee qabatamaan waan tokko hojjeee agarsiisu dhabe.

  Canada ta’anii “Abo jabeessa” jechuun moo yaada haaraa tokkollee miti.

 20. The Abyssinians are all working against our national interest,but we are trying to keep compromise our national interest. The core Abyssinians already developed their own capablity to dominate the horn.Any Oromo failurity to counterbalance this challenge will lead to disasterous consquences to our peoples’ future survival.Old and young, weak and strong,brave and coward,genuine and hypocrite,etc. all Oromo citzens should ask themselves again and again what is to be done when what has to be done is undone.Action,action but not pretension to attract attention.
  Oromian bateleur, as usual your comment is to the point;it is better to ignore those our uncultured lumpens when they throw desperately rude words.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.