3 thoughts on “Edao Boru on Oromo Martry’s

  1. Kabajiin barabaraa oromoota lubbu isaanii takkitti osoo hin sodaatin jalalaa saba isaaniitiif jedhan kennanif ha tahu. Oromoonni Tuulamaa dhaabota oromoo amma jiran keessatti bay’inaan waan hin mulannef jecha namoota tokko tokko biratti akka qabso bilisummaaf gumaacha hin goonetti isaan laka’u. Dhugaan garuu isaan qabso eegalu qofa osoo hin taane fuula dura dhabachuudhan kaan diinaaf saxilamuudhan kaan immo dirre irratti wareegamaan waan taheef kessattu iddo hooggana ofi jedhu irratti hin mulatan.Oromoonni kutaa hunda gosa hundaaf amanti hundaatu wajiidhaan osoo falmatu kufe. nutis fakeenya isaanii hordofuudhaan aka isaaniitti maqaa garii ofi eenyaafi bilisumma ijoollota keenyaaf akka argamsiifnu murannoo gara kuteenyaan wajiin ha dhaabbannu. Gatooma obbo Ida”o.

  2. Obbo Edao Boru is amazing history teller about enelightend Oromo movement.They were smart but surrounded by butchers all over.It seems that when lions rest in peace the dogs are barking.let the almighty help us to wake up the lions to roar again.

  3. Oboo Edaoo Boruu
    A great, detailed and meticulous mind; indeed, a living Book on the History of Oromoo Struggle. Very much appreciated that you narrate what has happened over the last 5 to 6 decades in such a wonderful way: the vision, actions and commitments of those brave Oromoo Sons in those early days, who fought and scarified for the cause of the Oromoo People, and inspired the current and future generation. Nuuf Jiraadhaa !

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.