Toleeraa Adabaa (Bitaa) fi Getachoo Raddaa (Mirga)
Toleeraa Adabaa (Bitaa) fi Getachoo Raddaa (Mirga)Mootummaan Itoophiyaa haala Oromiyaa keessa jiru laalchisee ibsa kenne. Gaazexeesitootaf ibsa kana han kennan ministirri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa ,Obbo Geetaachoo Raddaa, mormiin Oromiiya keessatti ji’ota darbaan ture ittuma fufeera jechuun haala jiru han ibsuu mitti jedhan.

Mormiiwwaan master pilaanidhan walqabatanii ta’aa turan karaa nagahaa fi naamusaan haa turu malee, dhiheenya kana garuu bifa jijjiirrachaa dhufe jedhani, mormii Arsii Lixaatti akka fakkeenyaatti fudhatanii ,“Waan Arsii Lixaatti ta’e duuba han jiru yakkamtooa hamtuu ta’an, qehee dha qeeheetti deemuudhaan lubbuu namootaa balleessan,qabeenya namoota fi mootumma mancaasani.Kana birahuu darbanii manoota amantii han akka waldaa kiristaanaa fi masgida barbadeesaniru,” jechuudhan dubbatan.

Ibsa mootummaan Itoophiyaa kenne kana laalchisee miseensi koree raawwachiistuu fi dubbii himaan Adda Bilisumma Oromoo obboo Toleeraa Adabaa ibsii mootummaadhan kenname kun gaafii haqaa ummani qabuu fi qabsoo ummanni godhachhaa jiru dhoksuuf jedhan.

Kara biraatiin immoo miseensoni dhaabota siyaasaa biyya keessa jiran tokko tokkos jeequmsa uumame jedhan kana harka keesaa qabaachuu ibsaanii yeero ibsaan obbo getaachoon,

“Keessumattuu addaan baasee dubbachuudhaaf, Koongireesiin Federaalawaa Oromoo, baayinaan namoota yeeroo dheera gareewwaan shororkessumadhan bekkaman wajjiin hojjachaa turaniin guutameera. Hoggantoonni dhaaba kana karaa seeraas karaa seeraan alaas hojjachuu yaaluun irratti mullata. Fakkeenyaf mormii Shawaa Lixaatii fi Kibbaatti geggeefame irratti hoggantoonni Kongireesii Federaala Oromoo jeequmsa uumuu irratti hirmaataniru” jedhan.

Ministerri kun tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhatanis kan madaalli eege ta’uu isaa himanii odoo san ta’u baatee badii hammana hin jedhamnettu gaha tures jedhan.

Mormii Oromiyaa kana irratti hubaatiin namoota sivilii fi,humnoota mootummaa irra gahees koomishiinin mirga namomaa Itoophiyaa qorachaa jira, dhiheenyattis gabaaasa dhiheessa jedhaniru.


Guyyaa Waraana Bilisummaa Oromoo ( WBO ) London

Guyyaa Waraana Bilisummaa Oromoo ( WBO ) London keessatti guyyaa Guraandhala 20/2016 bifa bareeddan kan turee.. haawasni oromoo hedduminaan achiiti arkammuun hirmaatani jiran.. haala yeroo ammaa biyyaa keenyaa keessaa deema jiruus haala gariin irratti haasawani jiran! Viva haawasa oromoo London and qeerroo London! !!
london

1 thought on “Hiriira Mormii Oromiyaa Irratti Himata Mootummaa Itoophiyaatii fi Deebii ABO

  1. Ana wanta na aja’ibu ministerri kominikeshini mootummaa ibsa kenne kessati “Mormiin duraa maaster pilanii waliin walqabate jiruu karaa nagaa fi naamusaan kan amma garuu adda”jedhan erga kan duraa nagaa fi naamusaan ta’e ummata nagayaan mormii isaa ibse rasaasaan ajessu amanan natti fakkata.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.