Gafaa Amajii 14 fi 15 bakka butoota Tokkummaa Waldoota Oromoo Warra Wangeela gartuun jedhamu ergaa ‘jarsumma’ ummatni Oromo itti hin keniinee fudhate gara DCti imaluun isa dhagahamee ture.

Seenaa qabsoo Oromoo keessaatti jarsummaan hangam qabsoo kana booda akka deebisee kan hin beekne yoo jiraatee seenaa qabsoo bilisumma Orommoo hin beeku jechu dha. Jarsummaan toftaa dinni ittiin ummata Oroomoo yeroo dheeraaf gowoomsaa ture dha.

Yaadichii gaarii ta’ee utuma jiruu akeekni isaa garu gaaffii heeddu kaasuu ni mala.

1. Jarrii kun Oromoo isa kamiin bakka bu’aani gara DC akka dhaqan gaafachiisa dha.

Oromoo biyya keessaa yoo ta’e, ummatni Oromoo har’aa lubbu isaa wareegee, dhiiga isaa itti dhangalaasee fi lafee isa itti caccabsee diinaan kokkee wal-qabe motummaa nama-nyaataa kana of irraa kaasuuf qabsaawaa jira. Dhiigni ilmaan Oromoo dhangala’aa, lubbuun ol adeemtuu keenyaa karaatti hafaa ummatni Oromoo yeroo inni diina of irraa faccisaa jiru kanatti, waajjira motummaa Itoopiyaa dhaqanii jarsumma taa’uun waan yeroon isa itti darbee fi hawii ummata Oromoos miti.

Karaa biraan ammo, kaayyoon jara kanaa Oromoo biyya ambaa jiru ilaallata yoo ta’e, kana ammoo ummatni Oromoo bira darbee hiree mataa isaatii ofiin murteefachuuf biyya keessaattii itti du’aa jira. Motummaa kanaan walii galanii dhiiga ilmaan Oromo dhangal’aa jiru kana irra ejjetaanii warri dantaa mataa isaanii kan lafa irraa guutatuuf wixxifatan akka jiran Oromoon itti dammaqee jira.Tarii yoo mootummaan Wayaanee kufe mul’ata isaanii isa wayyaane wajjin hojjachaa jiranii fi hojjachuuf karoorfatantu jala karaatti hafa waan ta’eef akkas muddamani wowwaatu laata? Hanga yeroo kanaatti, ummata Oromootu gara imbaasii wayyaane dhaqee iyyatu osoo hin taanee, isaa hanga bakka ambaasaderichi adeemuti hiriiraan isaan mormaan beekna.Gaaffi fi deebii VOA irraatti godhame keessatti ambasaderichi Itoophiyaa kabajaa guddaadhaan nu simate jedhanii jiru. Kabajaan kun hariiroo kanaan dura qabaachaa turan irraa madde moo karooraa gara fulduraatti godhaataniifii? Oromoon sirna bulchiinsa Itoopiyaa wajiin warraa gumaa ti malee warra waliin ‘negotiate’ godhu miti. Bilisummaan Ummata Oromoo dina wajin tokkoomuudhaan hin dhufu.

2. Gaaffii biroon as irratti ka’uu male immoo, maaliif jarri kun eerga Oromoo hundaaf dhabbatanii abbootii amantii warra kaan dabalatanii wajiin hin deemnee? Dhimmi kun isaan qofaa ilaalata moo akeeka birootu duuba jiraa?

Ummatni Oromoo yeroo inni amantii fi naannoo of dura bufaachuu itti dhiisee tokko ta’uudhaan dinaan mormaa jiru kanatti jarri kun addaan wal baasuu isa waldaadhuma isaani keessatti barataniin, ofuma iyyuu wal harcaasanii tokkummaa kan hinqabne, akeekni isaani Ummata Oromoo addaan baasuu akka ta’ee ifatti ni mul’ata.

Kan ifa ta’uu male maqaa Ummata Oromoo fi amantii qabatani qabeenyaa fi sadoo mataa isaani qofa galii kan godhatan akka seenaa waldaa kanaa keessa jiran gaaf-tokko seenaan ifa baasu ni danda’a. Warri dhiiga ilmaan Oromoo irra ejjetanii jireenya keessan bal’ifachuu barbaaddan abiddan qoosaa akka jirtan hubachuu qabdu.

Seenaan waldaa kanaa siyaasaa irraa bilisaa ta’ee akka hin beeknee ragaa baayyee dhiheessuu hin barbaachisuu. Waggaa yartuu dura, dura-taa’a waldaa kana namni ta’e, ummatni Oromoo mootummaa Itiyoophiyaa waliin hojjechuu akka qabu, bilisummaa Oromiyaaf osoo hin taane empayeera Itiyoophiyaaf akka qabsawu ejjennoo siyaasaa isaa ifatti mul’isee ture. Ejjennoon jara DC dhaqan kanaas akeeka gara biraa waan qabu miti. Siyaasaa irraa bilisa jechaa ibsaa ejjenno siyaasaa isaani xalayyaa Girma Biruuuf ergan irratti muli’saaniru (qabxi 7ffaa). Akkas jedha:

“7. We also would like to exhort the Ethiopian Government and all its concerned agencies to talk with all peaceful partners to map a gradual process of levelling the playing field to increasingly democratize the Federation.” (Jala-sararaan kan kooti)

Oromoon ajjeefamaa jiru tokkumma; lama mitii. Inni kara nagaan qabsaawaa jirus karaa biroon qabsaawaa inni jirus Oromoodhuma. Isa tokko deggeraa nuyi siyaasaa irraa bilisa jechuun soba gudda yeroo ta’u waldaa kana ammo iddo salphina dhaba. Amantii keessa dhokatanii, hojii farra bilisummaa Oromoo geggeessuun waaqa bakka bu’an sana illee ganuu dha. Har’aan tana, Oromoo keessatti, Yihuudaan(gantuun) bakka akka hin qabne beekuu qaban.

Dhuguma jarri kun oddeeffannoo biyya keessaa qabu yoo ta’ee, gaaffiin ummatni Oromoo amma gafaachaa jiru kana akka hin taane hubachuu ni danda’u turani. Gaaffiin Ummata Oromoo mootummaan wayyaanee nu irraa haa ka’uu dha malee waligallee hojjetna miti. Garuu kan namni erge, isa ergameef hojjeta waan ta’eef warra isaan erge sanaan “Bilisummaan maxxannee ta’uudhaan hin dhufuuti gara qabsoo hidhannootti koottaa” jennee isaaniif yaamicha goonaafi. Maxxannee ta’uun OPDOf iyyuu bu’aa hin fidnee, ni salphise malee. Qabsoo Bilisummaa Oromoo hanga yeroo kanaatti xumura kan hinargatneef warra albaadhessa garaa isaanii qofaaf hojjetan irraa kan ka’e akka ta’e ummatni Oromoo hubateera waan ta’eef saba kana gowwoomsina jettani of hin gowwomsinaa! Rakkoon ummata Oromoo, rakkoo gabrummaa kan bilisummaa Oromiyaa qofaan deebii argatu malee, waldhabbii haadha manaa fi abbaa manaa kan jaarsummaan furmaata argatu miti. Ummatni Oromoo, waldhabbii Oromoo gidduutti dhalatu furuuf qofa kan jaarsummaa dhimma itti bahu oggaa ta’u, lafa ykn dachii abbaa isaa diinni irraa saame ammoo gootummaan lolee deebifatuu qofa beeka. Kadhaa ykn jaarsummaadhaan kan bilisummaa argate seenaa biyya kamiituu keessatti argamee hin beeku. Deeziman Tuuttuu fi Qees Guddinaa Tumsaa, ummatni Afriikaa Kibbaa fi Oromiyaa gabrummaa jalatti akka hafaniif hojjechaa hin turre. Waaqayyoon galatni haa gahuuti har’a, amantoota Oromoo keessatti, Qees Guddinaa hedduun dhalatee jira waan ta’eef, dhuma irratti, ifatu dukkana injifata.

Maxannee ta’uun bilisummaa nu hin gonfachiisu!

Injifatnoo Ummata Oromoof!

Bokkaa Bilbil Irraa

7 thoughts on “Imala Bakka Bu’oota Tokkkummaa Waldaa Oromoo Warra Wangeelaa: Jaarsummaa Moo Gantummaa Dha?

 1. Gantuu abbootii garaa maqaa wangeelaan nama sobduu fi hojii sheexanaa hojjetttuu dha. These are false prophets. These will go down with their devil Ethiopia/Wayyaanee government but the truth will remain standing. Their days are numbered when they see themselves in refugee camps.

 2. I doubt if these Pastors have any hidden agenda. We know most of them are brave Oromo nationalist who have a big concern about Oromo sufferings. We know their contributions in Oromo community arround them and in oromo struggle at large. They are voice for voiceless Oromos. Their move has no doubt that it is from good intention and out of concern. May be it is better to clarify the intention of going to the TPLF Embassy. Sometimes with a good intention we may make mistakes. Therefore please don’t rush to demonize good citizens. If we have to advice/correct each other even if we think there is a mistake, we have to make sure our tone shouldn’t be harsh which in turn create division. Constructive criticism is always welcomed. I also believe that the writer may have concern because there are OPDO’S who try to distract the current #Oromoprotest but these spritual leader’s history, stand and practical life witness in regards to Oromo struggle is well known. They went to different departments, so many protests at several times with Oromo people. They are true advocate for oromo people.
  Ask them why they didn’t include other religions leaders. They may have, or time issues since they had to come from different states, or they may not think it was necessary to have every one. To begin with it is not ‘jarsummaa’ it is sort of expressing concern. Jarsummaa has a detailed meaning which I don’t have to go in to explaining it. Let us appreciate them then as we go forward, and encourage each other to do better than demonize each other.
  Victory to Oromo people!

 3. I am one of those who attend the church these so called evangelist run. They have never raised that issue to be discussed by the congregation and the leaders of the church. We never heard their intention but heard the news from internet. Why did they then hide from us if their intention was good and out of concern for Oromo nation? That is where the big question is?

 4. I suspect your real name is not Bokkaa Bilbil and I guess you are follower of Evangelical Christian denomination. Thank you very much for communicating this very important issue to the Oromo public. I appreciate your comment. May almighty God bless you!
  If someone interested to know the address of Devil, its centre of diversity is most probably located at religious institutes or organizations; but home of the poor and marginalized human being is the habitat of God. Example: Jesus history
  Religious leaders and governments are intimate friends with exception of very rare spiritual leaders, for example sheki Bakiri & reverend Gudina in case of Oromo. Something real or practical (walk the talk according to words of God) for poor is never expected mainly from leaders of religions. If they are able to do something positive in the name of poor, the main purpose is either commerce or politics. They are clever in talking the talk without walking the talk.
  These varieties of individuals or groups from the so called united Oromo churches may consciously or unconsciously have similar objective (corporate target) as the enemies of Oromo Liberation Struggle who produce series of propaganda videos to destruct positive attentions of international community toward political struggle for freedom, justice, and democracy in Oromia, Ethiopia, and beyond.
  The following comment is also applicable to the self appointed destructive groups: http://freeoromia.blogspot.de/2014/06/oromo-nationalism-is-neither.html
  Injifatnnoon ummata Oromoo fi ummatoota ardii kana irratti cunqurfaman maraaf!
  Malkamuu

 5. At thise point religious leaders we need is only the voice like dezmon tuttu that say “release our kids stop killing our people” any protest they do have to position them opposite to the killers and friend with the oppressed not midiation. I thank God there was no so call qes gemechis buba there.

 6. Dear brothers and sisters,

  As mentioned in the above comment by Grace Ramsy, I do not think those pastors had any hidden agenda or personal benefit when they did the visit. Probably, the story was not adequately presented during the VOA interview made with one of the pastors. The Ethiopian Embassy was not the only place they visited. In fact their initial intention was not to visit the Embassy and the idea to visit the Embassy came later. The initial objective was to visit the US State Department and US congress to discuss the dire situation and the gross human rights violations perpetrated by Ethiopian government forces in Oromia with US officials.

  https://sermonsgslc.wordpress.com/2016/01/15/we-are-pastors-we-are-prophets/

  http://www.shaggar.com/archives/uoec-pastors-and-partners-visited-us-state-department-and-us-congress/

  There is no question that our people are in a very tough situation. We must contribute any thing that we can to help our people. I believe the pastors effort was in line with this to speak for our people. They used the access that they were able to get as church leaders and presented their concerns on the conditions in Oromia to US officials. This is a kind of diplomatic campaign that every one of us should do when we can so that our just cause gains international support. There is nothing wrong in reaching out about our cause to other people provided that the right message is conveyed. I am aware that some of those pastors reported to their respective church councils about their visits and the United Oromo Evangelical Church has also posted the information on its web. I am not sue, however, if all the pastors were transparent enough.

  However, I have some reservations.

  1. I still do not see why it was necessary to visit the Ethiopian Embassy. That embassy represents the very criminal regime that perpetrates genocide on Oromo and other people in Ethiopia. The Embassy and the Ambassador him self still defend the acts of the government in public. The decision to visits the Embassy and sit down with that mercenary ambassador in the midst of a declared war on our civilian population was not only a mistake but also a tragedy.

  2. Out of the very many Oromo pastors in North America, it is questionable how those few pastors were chosen for that purpose.

 7. 6 at 6:45 am #

  Bulle,

  Your comment seams self contradictory. You claim their intention was out concern for the Oromo nation yet you ask a question how out of many pastors these few were chosen for the visit? You also claimed that they reported to the council. Why did they choose to just go by themselves before presenting the intended visit and its benefit for discussion by the council. Why did they choose to hide from the council about their intention ,the agenda of the visit, the information they want to present and the outcome they wanted to see? They wanted to hide from the congregation and the council because they have something to hide and they knew they couldn’t get support from the congregation. So, they decide to do the way they did to achieve their hidden motive that they know was against the interest of Oromians. These are cowards pastors who want play seek and hide with Oromians. Why hide from the congregation if they had nothing to hide. These are the same pastors who are supporting and promoting guy marriage to get money from guy people.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*