They are referred as Orma, Munyo Yaya, Wardey & Wata or Waboni. Basically their tribal route is from Oromo. They live in Tana River County in KENYA across the coast of Indian Ocean. The full documentarty would be released soon……

Maqaadhaan Ormaa, Muunyoo Yaayyaa, Wardeeyi fi Waataa ykn Waabooni jedhamuun beekamu. Isaanis qomoo saba Oromoo yoo ta’ani, kutaa bulchiinsa (County) Tana River jedhamu kan Keeniyaa keessatti argamu keessa hedduuminaan qubatu. Qabiyyeen lafa isaaniis hanga garba hindiitti yoo ta’u, guutummaa guuutuuttis sabni Kun Afaan Oromoo dubbatu. Guutummaan docuumentary kanaa yeroo dhiyootti isiniif dhiheessinaa abdiihaan nu eegaa.

5 thoughts on “Kana Beektuu Laata? Oromo Tribes in Tana River (in Kenya)

 1. Warra keenyaa maaluma nuuf wayya laata ? Dhugaa dubbachuuf, ani clipii kana ilaalee imimmaan koon arcaase. Nuti uummati tokkoo faffacaanee wal wallaale. Ani giddu galeessa Oromiyaa irraan dhufe, garuu akka lammiin koo naannoo kana jiru amman bare.
  Kun waan ajaybaati.

  Rabbiin gargaaree wal itti nu haa qabu.

 2. Waaqayyo haa galatoomu. Yaa lammii jabaadhaa. Waanni dhugaa yeroo n gad bawu dhiyaachati jiraa, wal gargaarree of bilisoomsinee biyya keenyatti nagaa hargannee guyyaa jiraachuu calqabne daba mootummaan Ingilizii uummata keenya irratti hojjate jalaa baanee biyya gaarii, biyya badhaadhinaa uummannaa, jabaannee wal haa gargaarru. Uummanni Oromoo biyya Keenyaa (Keeniyaa) keessa jiraattan ilmaan Oromoo faashistii Tigree jalaa baqatanii issin bira dhufan akka mootummaan Keeniyaa deebisee hin ergine akka dhiibbaa irratti gootan, waan dandeessan hundaan akka nu bira dhaabattan isin gaafanna.

 3. Ajaa’iba ! Oromoo Rabbiin Umaata bal’aa godhee uumee jira, ajaa’iba !!!!!! Waan hedduu irraa barannee, hedduu namatti tola yaa dhiiroo, ummataa jiidhaa hedduu namatti toluu dha.
  Namni waan kana ifa gootee as irra keettee akka ummanni Oromoo bal’aan baru dalagde galata guddaa qabdaa, galatoomii. Kun waan hedduu nama gammachiisuu fi dalagaa boonsaa dalagdan waan ta’eef ammaa achiis kan kana caalaa haala itti ummatni Oromoo hundi arguu danda’uuf midiyaalee gara garaa irratti hojjechuun akka dhiyeessitan abdii dhaan isin eegna. Oromoon keenyaa fi Biyya Oromiyaa keessa jirtan hundi ummata miidhagaa kanaan walbaraan dhaamsa keenna.

  Rabbiin akkanatti ballisee fi Dagaagsee nu uume haa galatoomu !

  Horaa bulaa

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*