DINQUU DAYYAAS
OBBO DINQUU DAYYAAS

Dinquu Dayyaas:  Obbo Dinquu Dayyaas abbaan qabenyaa Oromoo fulbana irraa qabanii mootummaa xoophiyaa jalaa lubbuu baafachuuf akka baqatan ni beekama. Yeroo ammaa kana immoo motummaan xoophiyaa kun shororkeessummaan farrajee dookumenteeshiinii irratti hojjisiisaa akka jiru ragaan har’a argadhe ibsee jira.

OBBO DINQUU DAYYAAS OBS TV

DOOCUMENTARII KANA KAN HOJJACHAA JIRU DHRTVO, FBC, WALTA FI HUMNA TIKAA BIYYATTIITU WALIIN TA’EE QOPHEESSAA JIRA. Haaluma kanaan yeroo a mmaa ilmaan Oromoo manneen hidhaa biyyattii keessa jiraniin Obbo Dinquutu nu hidhachiise, wantota guuttamuu qabaniis nuuf guutee jeequmsaaf nu kakaase jedhaa ragaa bahaa jedhanii reebicha cimaa irratti gaggeessaa jiru jedha ragaan argadhe.

Warreen ragaa akka ba’an dirqisiifamaa jiran keessaa Gaazexeesaa Abdii Gadaa OBS irra kan hojjataa tureefi yeroo ammaa mana hidhaa giddugaleessaa kess jirudha.
Odeeffannoon kun kan argame har’a naannoo sa’aa shaniitti DHRTVO waajjira itti aanaa DAARIKTERAATTI CUFATANII YEROO MARI’ATAN KAN DHAGA’ETU NAAF HEERE.

Tooftan kaayyoo kanaas abbaa qabeenyaa kana qabeenyasaa saamuufi hojisaa dhabamsiisuu akka ta’e nibeekama. Kanaafis ragaan sobaa hedduun qindaa’aa waan jiruuf uummanni Oromoo akka falmachuu qabu dhaamsa kana ittiin naaf gahi.

7 thoughts on “Oduu Waa’ee Obboo Dinquu Dayyaas DhrTVO irraa dhufte

  1. Ija oromo Laman Dr mararaaf obbo dinqu dhabamsiissun guutummatti oromo liphe onne kutuudha .malti nuf jira no jirra jiraanna Amma achi ?

  2. to make Tigary rich the Tigray tplf have to confiscate everyone’s property belongs to an Oromo .The ethnic group designated to continues ethnic cleansing by Tigray tplf.
    So Dinqu Dayas is one of oromo man .Being born an Oromo is a crime and must be killed by so called command post agazi Tigray tplf military.

  3. Its systematic Genocide is going since TPLF came to power and Abyssinian kingdom of Ethiopia was doing the same thing, Now we are struggling in any direction Oromo people is bleeding in any direction, One day “the sun will rise” but I don’t wanna see the consequences.

  4. Gaafan Waa’ee Obbo Dinquu Dayyaas dhaga’uu garaan koo gubaachuurraa darbee naa bobba’ee.Obboo Dinquu nama tokko hin ture Oromoof.Dinquun abbaa keenya ture.Goota seenaan yaadatu mootummaa wayyaane biyyaa baastuus guyyaa oromiyaan billisoomte Daandii jalqabee akka xumuruu abdii qabna.

  5. OBBO DINQUU DAYYAASAA KENNAA OROMOOTI,(IMLMA GANAMAA) OROMOOF BADHAAFAME. KANAAF, OROMOON OBBO DINQUU, NAMA WARQII, KANA TIKSUUN DIRQAMA OROMOO HUNDAATI. AMMALLEE, OBBO DINQUUDHAAN RABBIIN ISAAN QAJEELCHE KUN UMRIIN HAARAWA JEDHEETI EEBBISA.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.