4 thoughts on “Oromo TV: Labsii Magaalota Oromiyaa fi Mastar plaanii Finninnee

 1. Insightful interview! We need to note that there are different forms of oppression. Oromos face national oppression, which is the worst form of oppression. National oppression is comprehensive and dynamic in nature; it’s political, economic, cultural, etc. We need to also note that national oppression is different from domestic dictatorship. For instance, TPLF is a dictator in Tigray region but a national, nationalities and peoples’ oppressor in other regions. It’s absolutely naive and uninformed to equate TPLF dictatorship in Tigray with TPLF national oppression of Oromos in Oromia. National dictators are integral part of a nation. TPLF is an integral part of Tigray. But TPLF thugs have expansionist and resettlement agendas in other areas. To cite few, they already settled the case in Welqayit and Humera with its empowered people. Benishangul, Gamebela, Addis Ababa are sets of resettlement zones of economically and politically empowered TPLF supporters, at the expense of the natives. It’s resettlement of garrison towns in 21st century.

  More importantly, national oppressors don’t empower their subjects in any form: Economic, Linguistic, Cultural, etc. It’s naive to believe TPLF ushers us economic, cultural, and linguistic freedoms to realize our full potential as an Oromo nation. Semblance of freedom in these areas is measured and calculated moves to justify and maintain national oppression. It’s widely written that one of the major mistakes nationalists make is relying on comparing the extents of their oppression under different oppressive regimes and buy into a propaganda that this oppressive regime is better than another oppressive regime. It’s misleading to the people and buying into disempowering propaganda. Nationalists need to compare their natural rights under freedom with oppressive systems, whatever form the national oppression might take under whatever regime.

 2. Marii Oromo Tv waee labsii magaalotaa ilaalchisee Caffeen Oromiyaa raggaassise ilaaleen jira.
  Baeessuma dubbatame. Qabiyyeen labsii sanaas amma tokko ilaalamee jira. Qooda fudhattoota
  marichaa hedduu galateeffachuu qabna.

  Hanqinni jiru garuu gaaffiileen gurguddaan labsiin kuni kaase marii kana irratti xiyyeeffannaa gahaa hinarganne.

  Gaaffileen gurguddoon jiran lama. 1. labsiin kun maasterplanii finfinnee karaa biraatin naannessanii hojii irra oolfachuudhaf kan wayyaanen fala baafatte kan jedhu shakkiin jira. Kanaafuu silaa marii kana irratti qabiyyee labsichaa ilaalanii shakkii akkasii kan mirkaneessuu kana kana jedhanii ibsuu, Yookii lakkii kana keessa wanti nama shakkisiisu hinjiru – labsichi masterplanii finfinneetin wal hinqabatu jedhanii lafa kaahuu

  2. Labsiin kun uummanta magaalaa keessa jiraataniff aangoo dabalee kenna, Uummanni magaalaa ammoo harki caalu oromoo miti, kanaafuu magaalonni karaa oromoof miidhaa fiduun murtee dabarsfachuu dandahu kan jedhu ture. Kunis kaafamee ture maricha irratti garuu bullaahee itti hinmarihatamne

  Haqina kan fide maali?
  1. Warra haasawan keessaa kan labsicha dubbisanii dhufan muraasa. Warri hindubbisin qabiyyee isaa sirnaan hinbeekan jechuudha, Kuni aadaa gaarii miti. Marii akkasii bu’aa isaa xiqqeessa. Obbo Nageesson sirriti dubbisaniiru. Galatoomaa.
  2. Yeroo hunda kan marii akkasii bu’aa isaa xiqqeessu wanta dubbatamu sana dhiifamee Wayyaanee abaarutti fi himachuutti yeroon dhuma. Bara hunda himatuma irratti yeroo fi humni keenya dhuma.
  3. Warri haasawan hundi sarauma tokko irra haasawan. Waan irratti marihatamu sana karaa adda adda kaasanii marihachuutu barbaachisa. Fakkeenyaaf labsiin kun sirriidha- shakkamuu hinqabu warri jedhanii mormanis dhihaachuu qabu. Kuni ammoo fuula biraa kan nuti hinyaadin yookii hinargin as baasuu dandaha.

  Haasawa akkasii irratti gaaritti qophaahuu barbaachisa
  Wayyaanee abaaruutti yeroo fixuu inbarbaachisu.
  Wanti irratti marihatamu sun erga buullaahee dubbatamee booda maal gochuu qaabna kan jedhu baldhifamee marihatamuu qaba. Kunis waan dhihaate sana irratti tahuu qaba

  GAlatooma

 3. TPLF thugs have a grand master plan to destroy the integrity of the Oromo nation. Addis Ababa master plan is merely one of the components of the grand plan to destroy the Oromo nation.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*