Breaking: TPLF’s security agents reportedly abducted Bontu Bekele, daughter of the political prisoner Bekele Gerba, in Mojo town, Lome district this later afternoon. https://t.co/rm7rPUoHMG

TPLF security reportedly abducted Bontu Bekele, daughter of the political prisoner Bekele Gerba, in Mojo town, Lome district today. Via Dhábasá Gemelal
bontu_bekele

ODUU AMMA NU GAHE/ BREAKING NEWS:

Shamarree Boontuu Baqqalaa Sababa kitaaba seenaa abbaa isii Obbo Baqqalaa Garbaa qabatte mata-duree “DHUMA OBSAA” jedhuun maxxanfame 1000 (kuma tokko) erga irraa saamanii booda yeroo ammaa gadhiisanii jiru.

via Dammaqaa Nagaasaa

14519844_10209549373765503_6091094513223027950_n


This is a flag that should be held high by those of us who have experienced injustice and oppression. This flag represents the hopes of the millions of farmers who have been displaced from their ancestral land and left destitute; it represents the dreams of children who have never known freedom in their own land. Every time I see this Flag it reminds me of innocent civilians murdered by the brutal regime, tears of mothers, and the millions who have been starved to death. It symbolizes the sacrifices of the heroes who paid the ultimate price for freedom. It symbolizes the determination of people to march on no matter the circumstances. Let’s raise this Flag together. Lets share this Flag to our friends. Oromo! I am with you. Ogaden is with you. Via Jemal-Dirie Kalif
#Thesymbolofresistance 

14495328_1735251273406855_7107486071523135984_n


Via Injifannoon Baranuma.

1. Namoonni Biyya ambaa keessa jiran tokko tokko kan qabsoo Oromoo hogganna jedhan garuu, uummata oromoo isaan wajjiin jiru wajjin gadi bu’anii hojjechuuf carraaqqii takkalleen osoo hin godhin Oromoo biyya keessaa dhumaa jirtuufan qabsaa’aa jechuun dhugummaan isa hangam nama amansiisa?

*2. Akkasuma Dhaabbanni siyaasaa kan maqaa Oromootin hundeeffame tokko yeroo uummanni oromoo dhumaa jiru kanatti karaa barbaachisu maraan yoo uummata bira hin dhaabbanne dhaabni sun uummataaf bu’aa maalii qaba?

*3. Qabsoon Uummata oromoo yeroo feetes yaa hundooftu KAAYYOO hundooftef qabdi. Namoonni tokko tokko akka waan oromoon bakka isaan buufate of fakkeessuun bakka deemanitti kaayyoo qabsoo oromoo tana gara dabarsuu ( hijack) gochuu warri yaalaan ni jiru. Qabsoo uummata keenyaa kan hogganu nama dhuunfati moo uummata mataa isaati isinitti fakkaata? Isin ilaalcha mataa keessaniin deemtuu moo ilaalcha nama dhuunfaa ykn Dhaaba maqaa Oromoon hundaa’ garuu, kan faayidaa takkalleen uummataaf hin qabne faarsaa jiraattu?

*4. Qabsoon Uummanni OROMOO godhaa jiru kun bifa barbaadamuun ykn bifa fedhii uummata bal’aa giddu-galeessa godhateen kan hin goolabamne yoo ta’eefi KAAYYOO bu’uureffame irraa nama dhuunfanis yaata’u Dhaabbilee maqaa Oromootiin dhaabbatan tokko tokkoon kan maqfamu yoo ta’e akkuma waraanni Addunyaa 3ffaa eeggamaa jiru kufaatii wayyaaneetiin booda qabsoon uummata oromoo marsaa 3ffaan hin dhalatu jettanii yaadduu? Sababi isaas akeekni qabsoo Oromoo kan oromoonni miliyoonaan itti wareegamaa turaniifi wareegama jiran deebii hin arganne taanaan maaltu uumamuuf akka deemaa jiru erga uumamee haasa’uu irra ammuma irra qaawwa babbanamaa jirtu cufaa deemuu wayya jedheetan kaase.

NB. HUBADHAA: Yeroo waliin hin deemu nuun jedhan jennee wantoonni baay’een iddoo isaanii akka gadi dhiisaan osoo ilaalluu of keessatti gadi aadnee kan bira darbine hedduu akka ta’e oromoon hedduun wal beekna. Garuu, galteen takka osoo hin galin ( muudatin) ciniinnannee yoo dubbanne malee salphina jalaa bahuu hin dandeenyu. Yoo har’a dubbachuu baannes osoo hin jaalatin dirqamnee gaafa waa uumamte ni dubbanna. Gaafa sana garuu, dubbannus bu’aa hin buusnu. Bu’aa buusuu kan dandeenyu har’a. Sodaa malee waan sammuu keenya keessa jiru yaa dubbannu. Qabsoon keenya garamitti deemaa akka jirtus guyyaa guyyaan yaa sakattaanu. Dhimmi Oromoo fi Oromomiyaa kan lammii oromoo marati malee Dhaba tokko ykn namoota dhuunfaa qofa ilaallata jennee hirriiba dhuma hin qabne rafna taanaan gaafa hirriiba keessa dammaqne haasatu nu jalaa bada. Kanaafuu, yeroo waliin hindeemu jettanii akka ro’oo tuffisaa dhabdee hin ukkamaminaa wanta isinitti mul’atu ifatti dubbadhaan ergaa kooti.

Waa malee yaada kana hin kaasne. Nutti hin morin naan hin jedhinaa malee wantoonni hedduun wal makaa akka jiran tarii isinis waan ilaaltanii bira darbitan jiraachuu mala. Hundaafuu, dhimman amma kaase tana yoo yaada itti kennuus baattan waan fuulduratti yeroon yoo gahe waliin arginu waan ta’eef sammuutti naaf qabadhaa.

Yoon balleessee na oofkalchaa!! Via Jaarraa Bilisummaa 


#Arsiin Lixaa akkanatti itti fuufnaan yeroo dhihootti harka mootummaa woyyaanee jalaa baafatti jedheen yaada. Wanti ummatni Oromoo Godina Arsii Lixaa bakkeewwan garaagaraatti raawwachaa jiru daraan nama boonsa.
1. Agaazii isaanitti ramadame qawween, eeboon, fi waan qaban hundaan dura dhaabbatanii ofirraa ittisaa jiru. Ajjeesaas madeessaas jiru. Aanaa qoree keessatti ummatni Oromoo agaazii eeboo dhaan woraanaa jira. Isa Shaallaa isinuu quba qabdu.
2. Ummatni bakka jirutti wal gahee wal hin gurgurannu, diinaaf wali hin kenninu jedhee kakuu(waadaa) wal seensisaa jira.
3. Ilma Oromoo ta’ee kan diina nutti waamu, masakkee ganda keessaan deemaa nu ajjeesisu hunda tarkaanfii irratti fudhatamuuf nuti itti hin gaafatamnu jedhu. Ammas nama yoo ajjeesise gumaa akka seera Oromootti Kan kafalu agaazii osoo hin taane warra isaan fide jedhu. Seera mataa isaanii tumataniiru.
4. Aanaa akka Arsii Nageellee keessatti qondaalota OPDO muraasa irratti bombiin darbatamee, achi booda tokkoo tokko magaalichaa bahanii isaan kaan immoo gochaa dura hojjataa turan irraa sodaatanii ofi qusachaa jiru.
5. Manneen qondaalota OPDO akeekkachiifni itti kennamee dhaabbachuu didanii hedduun qeerroon barbadaayeera.
6. Agaazii tasa gandeen baadiyaa seente gara magaalaa seenuu dhoowwanii daandii itti cufanii hiraarsaa jiru.
7. Bulchiinsaaf miseensota OPDO hedduu sodaachisanii aanaalee akka Hasaasaaf Dodolaa keessatti dhiifama gaafachiisanii ummata bira akka dhaabbatan godhaniiru.
8. Gandoonni baadiyaa hedduun bulchiinsa ofirraa ariitee kaan amansiiftee Manguddootaf qeerroon bulaa jiru Via Beknan Rabira

14494624_1210389499031065_7506808924737075211_n


This is Not in Washington, DC
This is Not in Minnesota
This is Not in London
———————————-
This is Not in America
This is Not in Europe
This is not in Middle East
————————————
This is in OROMIYA!!!!

Any Problem with this flag??????

The Struggle Continues! Via Calli Calanqoo
ODUU GAMMACHIISA.
ummani naannoo beenishaangul gumiz gochaa wayyaaneen dhalattoota beenishaangul lafa irraa kaaftee lammiilee tigiraaya qubachiisaa albuuda saamaa jirtu mormuun sochii ummataa baayyee cimaa ta,e ka,uun hanga ammaati loltooni wayyaanee 8 kan du,aniifi ummaniis miidhamuun beekame.mataa dhukubii biraa #benshangulprotest eegale.
— with Kamal Ibrahim.

14446117_302648286783885_3869262531029963990_n


#oromoprotests PAARLAAMAAN SWEDEN MOOTUMMAAN ITYOOPHIYAA ROORROO MIRGA LAMMIIWWAN ISAA IRRATTI GAGGEESSAA JIRU YOO DHIISUU BAATE DEEGGARSA ITYOOPHIYAAF GOOTU GUUTUTTI AKKA DHAABDU AKEEKKACHIIFT

Marii har’aa guyyaa Jum’aa paarlaamaan Sweden gaggeesse irratti Miseensa Paartii Social Democrat kan tahan MR. ANDERS OSTRBERG dabalataaniis Miseensa Paarlaamaa fi Miseensa koree dhimma gargaarsa Alaa yeroo tahu Marii paarlaamaa kana irratti Mootummaa Sweden fi Koree dhimma Gargaarsa Alaa gaaffii gaafateen Ityoophiyaa keessatti Mootummaa biyya hoogganaa jiruun dhiibbaan Mirga namaa irratti godhamu ajjeechaa, hidhaa fi Roorroo himamee hin dhumne gaggeessaa jiraachuun isaa ifa Mootummaan Sweden Tarkaanfiin fudhachuuf karoorfate maali? Yoo Mootummaan yoo dhiibbaa, ajjeechaa fi Hidhaa lammiiwwan Ityoophiyaa qulqqulluu irratti gaggeessu hatattamaan hin dhaabne Biyti teenya Sweden Gaargaasa Ityoophiyaaf gootu hunda guutuu guututti akka dhaabdu Waadaa galti jedhan.
Yeroo kana ture Mr. ANDERS OSTRBERG paarlaama sweden duratti gocha ajaa’ibaa agarsiisan.
Harka isaa lamaan walqaxxaamursiisuun Asxaa Fayyisaa Lelisaan Rio Olympic irratti gaggeesse miseensota Paarlaamaa duratti agarsiise. Via Ademmisoma

14516593_1780090038899009_428337741957322214_n


TPLF soldiers defect en Masse to Eritrea

by CDE

30 Sep 2016 – Around 120 Ethiopian soldiers defected to Eritrea via Sudan on Wednesday to join Ginbot 7 and Oromo Liberation Front (OLF), rebel groups that are backed by neighboring Eritrea.

The Ethiopian soldiers who are opposing the racist policy of the TPLF regime travelled through Al Fushqa in Sudan to reach Eritrea said that the army is ‘cracking’ and ‘the Tigrean officers have now resorted to imprisoning members of Amhara and Oromo ethnic soldiers within the army.’

Nine month ago, around 80 Ethiopian soldiers defected to different opposition organizations in Eritrea through Zalambesa area. Via Eritrean Press

14446224_532146680311264_6372336837255632159_n


#OromoProtests This is Nomona Shaqaa. He was arrested and tortured in Maekalwi for more than 4 months. After police ‘completed’ investigation and charged him with terrorism, the judge decided to lease him on 10,000 birr bail. The family took the judges letter and check for the mount to Maekelawi. But the torturers at Maekelawi refused to let him go saying ‘judges have no authority to deal with terrorism’. Thats justice in Ethiopia!!
=================
“yeroo darbe waa’ee dhimma Nimoonaa Shaaqaa jedhamu kan maa’ikalaawwiitti wayyaaneen darara haamaa irraan gahaa jirtu waa sin gaheen ture. M/murtii fed.sad.1ffaatti himata shoroorkeessummaa irratti banamee,beelama yeroon ji’oota afuuriif erga deddebi’aa baheen booda m/murtii mirgi wabii isaa qarshii 10,000ETBn akka egamu gaafa guyyaa 28/2016 murtee dabarsee ture. Nuttiis qarshii jedhame kaffalee, ajaja haa galakiifamu jedhu barreessifnee gara maa’ikalaawwiitti geessinne. Xaalayaa m/murtii barreesse kadhaa meeqaan erga nurraa fudhannii booda,yoom akka nuu hiikan gaafanne. hooganaan poolisoota maa’ikalaawwii akkas nuun jedhe ” m/murtii maaltu isa galche? dhimmi shoroorkeessummaa m/murtii hin ilaalattu.Nutti seeraan hojjanna malee xalayaa m/murtii barreessen miti. Kanaaf hin hiikamu. Yoo as jiraate maal qaba? mootummaan qananiin isa qabee jira…..”nun jedhe. Eenyutti iyyana? qaamni olaantummaa seeraa kabachisuu kamii? kunoo wayyaaneen akkasitti nutti qoosaa jirti jawaar.

#Breaking_News #via ibsa abdi
Asoosaa Lola guddaa ture jedhu. innis TPLF fi WBO gidduutti kan uumame yemmuu tahu TPLF hedduun akka miidhamaniifi poolisiin naannoo Benishaangul gama WBO tahuun TPLF hedduu akka miidhan maddeen keenya gabaasaniiru.
lola TPLF mudate irratti wayyaaneen muddamuun humna dabalataa Magaalaa Mandii Irraa garasitti feetee akka turteef kaambii mandiittis tiki wayyaanee jaha 6 qofti hafanii akka turan maddeen keenya balballoomsanii
ru. Oduu ballina daqiiqaa muraasaan booda qabannee dhihaanna Via Qeerroo Karaa Harargee


#OromoProtests #AmharaProtests
Gabaasa hiriira nagaa BBC duratti ba’ee mootummaa Ethiopia balaaleffachaa olee jira. Hiriira kana irratti ummanni Ethiopia keessa jiraatanu Oromo , Amhara , Ugadenia fi kani biroosi irrattin hirmaatani jiru. BBC the world rakkoo ummata Ethiopia irra ga’a jiru xiyeeffannoo itti laate akka hojjetu gaafatamee jira. Isaani illee hubanna ga’a akka argatani abdi qabna.

14432939_1441766022507070_4955089870813626966_n

5 thoughts on “#OromoProtest, September 30, 2016

  1. Oromo all over the country must stand up and protest right away..demanding where she is. This young brave oromo girl shouldn’t be ended this way. Must must must mobilize country wide protest .

  2. Dear Oromos
    If this story is true, we must rise up in protest quickly before they hurt this young girl. Please, Please let us not take this story lightly, Tigre is getting into our door step now, we have to stop it

  3. This is becoming too much to bear. We should all rise up from all corners of the country & apprehend these criminals. People like Jowar Mohammed should coordinate the uprising all over Ethiopia. Every time these thugs get some breathing space, they come with more vengeance. We should suffocate them till they die!!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*