Rabbiin rahmata haa godhuufi ‪#‎Jeneraal_Waaqoo_Guutoo‬ waggaa 25 dura gaafa biyya Soomaliyaa jiru akkana jechuun dhaamsa gaarii dabarsee ture. Inni jiraachuu baatuus dhaamsa, seenaafi gootummaan isaa dhalootaa waliin yoomiyyuu jiraata.

Jalqaba Viidiyoo kana dhageffadha (caqasaa), itti aansuun eega ‘like’ gootan booda “Rabbiin rahmata haa godhuuf” jedhaa ‘comment’ barreessaa, eegasii immoo ”share” godhun dabarsaa.


‪#‎oromoprotests‬ Waxabajjii 28,2016) Ergamtoonni diinaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo gufachiisuuf mootummaa Wayyaanetiin ji’oota lamaaf Magaalaa Adaamaa fi Finfinneetti leenjifamaa turanii gara Wallaggaa lixaatti bobbaafaman keessaa garii ifa ta’an.
Ji’a lamaaf magaalaa Finfinnee fi Adaamatti akkaataa QBO ittiin gufachiisaniif mootummaa wayyanetiin leenjiin kennameefii gara wallaggaa Lixaa Ona Homaatti kan bobbaafaman jala deemtonni diinaa, ergama isanii galmaan gahuuf ummata gidduutti oduu dharaa ofaa jirachuun barameera.
Buusaa Bantii Waajjira Damee Spoortii,Tamasgeen Qaabataa Wajjira Galii, Amsaaluu Taanee Waajjira Bishaanii fi Inerjii, Guutuu Taasisaa fi Maatiwwoos Yoseef Waajjira Dhaabaa, Ayyaaloo Waajjira Misooma Gabaa, Malkaamuu Waldee, Hisaachoo Baayyisaa Waajjira Barnootaa, Wandimmuu Lammeessaa Waajjira Walqunnamtii fi Fiqiruu Margaa Waajjira Barnootaa irraa kanneen ergama diinaa fudhatanii Ona kanatti bobbaafaman waan ta’aniif Ummanni naannoo basaasotni kun jiranitti argamu hojiin diinummaa isaanii akka bakka hin geenyeef itti dammaqanii akka dura dhaabbatan sabboontonni Oromoo dhaamaniiru.


Dhaamsa Ummata Arsii lixaa fi Dodolaaf
Ergamtoonni diinaa kanneen akka Muktaar Kadiir ummata walgahii walitti nuuf qabaa jechuun kaabinootatti ergaa dabarsitee dhufaa waan jirtuuf ummanni Dodolaa fi Arsii tokkummasn diina qaanessuu qbn

13516575_1740956262848428_3678789068440429920_n


“Dhimmaa qoodiinsa aanaa wojjin wal qabatee godina jimmaa aanaa dedoo keessatti mootummaan ummata walitti buusuudhaaf shira hamaa akka xaxaa jiru bira gahame. Innis yeroo darbe sagalee ummataatiin magaalaan aanaa haaraa hundeeffamuu moleen akka ta’u murteeffamuun isaa ni yaadatama.Haa ta’u male hoggantoonnii godinaa fi aanaa dedoo sababa hin beekamneen bakka murtaahe kana hambisuudhaan bakka biraa kan haala mijaahaa tokkollee hin qabne iddoo ummatni itti wolii hin galin akka ta’u murteessan.murteen lammataa kun sirrii akka hin taanee fi sagalee ummataatiin irra deebi’ee akka murteeffamu jechuudhaan jaarsoliin biyya namni torba waajjira itti aanaa pirezidaantii oromiyaa fi waajjira pdo oromiyaatti komii ummataa kana dhiheessaniiru.gaafas worri oromiyaas tole nama keenya gadi buusnee akka hojjatamu goona jedhanii hanga hadhaa dhoqqee maaltu akka jara qabee hambise hin beekamu.tarii dhoqqee xiyyaara muktaar dambidollootti qabe sanatu qabee laata?.Eega sanaa booda kaabinoonni aanaa dedoo murtee sanarratti goganii hafuuf jecha ummata utuu walitti hin qabin dhuunfaatti mana mana deemuun bakka nuti isiniif filanne tti mallatteessaa jedhanii ummata dirqisiisaa jiru.iddoon amma jarri murteessan kun ta’e jedhamee magaalota biiluu fi molee jedhaman hubuuf ykn magaalaan hundaahu kun gatamee akka hafuuf jedhamee fedhii ummataa malee kan murteeffameedha. Karaa biraatiin ummata jalqaba mariin murteeffate walitti buusuuf kan hojjatan waan ta’eef ummatni keenya wolitti hin bu’inaa jenna.”


Mee akkas goonuu?
________________
Ijoolleen Oromoo keessumaa koollejjii fi Yuunivarsiitii adda addaa irraa eebbifamaa jirtan eebba keessan ilaalchisuun sagantaa adda addaa ni qopheessitu ta’a.

Garuu waan tokko yaadachuu qabna sagantaalee kana yommu qopheessuuf kaanutti obboloota keenya nu biraa saba isaaniif jecha akkuma keenya eebbifamanii gammaduu,maatii isaaniis gammachiisuu danda’an hedduunis akka ajjeefaman dagachuun nurra hin jiraatu.

Kanaafuu,gadda keenya mul’isuuf,maatii fi obboloota barattoota qawwee diinaan ajjeefaman kanaas hamma tokko garaa ciibsuuf otoo suura eebbaa fi sagantaalee eebbaa keenya marsaalee hawaasaa adda addaa irratti maxxansuu baannee gaarii dha jedheen yaada.

Kabajni wareegamtoota barattootaa fi qotee bulaa Oromoof!

Ulfaadhaa!


‪#‎OromoProtests‬ “Ijoolleen Yunivarsitii Haramayaa fi Dirree Dhawaa irraa ukkamsamanii fuudhaman magaalaa Dirree Dhaa awaa Waajjira Poolisii Kaziiraatti mana itti qollofanii oolchu. Maatiin baay’ee isaanii quba hin qabu. Ji’a sadiif deemaa jiru. Ijoollee baay’ee garaa nama nyaatu. Hadaraa Oromoo Dirree ijoollee kana deemee gaafachuun jajjabeessuun aantummaa akka agarsiisaniif dhaamsa naaf dabarsi


Qeerron Arsii Sikkoo Mandoo
“Arsiin lafee malee lafaa miti” jetti.
Galtuun maqaa Arsii dhahattee jiraattu Arsii osoo hin taane galtuu Minilik fidee lafa Arsiitti gadi naqeedha. Arsii jechuun ilmaan Oromoo Baale, Arsii fi Arsii lixaa Oromoota jiraataniidha.
Baale lafa
Arsiin garuu qomoo Oromooti.
Qeerron Arsii Oromoo tokkummaan falmachuuf kutattee kaatee jirti.
DHAAMSA SIKKOO MANDOOTI.


Maqaa isaa Warshaa ispoonjii Zamuurratti jedhamaa. Magaalaa duukamiti gubataa jira. Wixitaa ganaama sa’aa 1:30 kan ittii qabatee. Kaleessa internetin hin jiru waan ta’eef hara’a biyyarraa naaf ergameen siif forward godhe
■■■■■■■■■■■■■■■■
A sponge factory known as Zemurat burned down in Dukem yesterday June 27, 2016. Cause of the fire is unknown.
13537654_249394855441962_1456866859540316795_n


Dhalattoonni Arsii Roobee Biyyoota Arabaatti Argaman Wal-Qindeessanii Maallaqa Walitti buusuun Namoota Naannawa isaaniitti rakkinni qunnameef Gargaarsa Maallaqaa akka taasisaan beekame!
Oromiyaatti dhalattoonni Arsii Roobee biyyoota Arabaa keessa jiraatan gama sab-qunnamtii hawaasummaa gubbaatiin wal ijaaruun marii erga taassisanii booda, namoota nannawa isaaniitti rakkinaaf saaxilamaniif gargaarsa maallaqaa akka taassissan

13512098_1051461498276783_6498940427016561114_n


OMN:Oduu Wax.27,2016 Godina Hararghee lixaa aanaa Hawwii Guddina keessatti poolisoonni Liyyuu Hayil, namoota nagaa dhalataan Oromoo ta’an sadii haala sukkanneessaan ajjeessuun isaanii himame.Godina Baalee aanaa Gindhiir irraa namoonni sadii sangoota hedduu qabeenya guddaatti lakka’aman, abbootii qabeenyaan bitamaanii gara godina Harargeetti osoo qarshiin oofaaf jiranii, garee humnoota somaalee ‘Liyyuu haayil’ jedhamaniin haala sukkanneessaan ajjeefamuun isaanii himame.Jiraataan godina Harargee lixaa aanaa Hawwii Guddinnaa tokko akka jedhanitti, dhalattoonni Oromoo kun haala sukkaneessaa ta’een ajjeefamuu qofa osoo hin taane qabeenyi isaaniitis saamamuu ragaa bahanKan hedduu nama gaddisiisuu jedhu namni kun, ilmaan Oromoo kunneen guyyaa kamisaakan ajjeeffaman yommuu tahu, reeffii isaanii guyyaa tokkoon booda argamuun gaddaa guddaa tahu dubbatu.Ilmaan Oromoo sadeen kanneen keessaainni tokko, ergaa rasaasaan rukkutamee wal’aansaaf gara buufata fayyaa geeffamuus carraqqiin ogeessootaa lubbuu nama kanaa baraaruu hin dandeeyees jedhaniruDhimma kana furuudhaaf, bulchiinsi gama Oromiyaaniis tahee bulchiinsi naannoo Somaaleen taasifame yeroodhaaf, namoota sossobuudhaaf kan fakkeessan malee, kan dhugaan rakkicha furuu irratti fuullefatee miti kan jedhanis jiraataa aanaa Hawwii GuddinaatiJiraattota godina harargee fi saboota Somaalee jiddutti wayta gara garaatti wal dhibdee uumamaa jiruun, lubbuun namoota heddu darbee jira. Qabeenyaan jiraattotaas jalaa samaameera samaamas jira. Rakkoon akkasiis poolisoota liyyuu Hayiliin, kan isaan muudataa kan jiru yoo ta’u, jiraattoonnis qaama itti iyyatan dhabanii rakkoodhaaf saaxilamanii jiru.Loltoonni Liyyuu Hayil kun mootummaa Itiyoophiyaatiin leenjifamanii, meeshaa waraanaa gurguddaa hidhachuun namoota nagaa irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwataa jiran ammas halaanjabaatee jiraachuuniis himame jira.Itichaa Guddataatiin.


gambella-3‪#‎oromoprotests‬ OMN:Oduu Wax.27,2016 Godina Gujii aanaa Har-Qallotti hidhaa fi ajjeechaan ummata Oromoo irraa dhaabbatuu qaba jechuun, barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa Har-Qalloo mormii isaanii geggeessaa oolan.

Bulchitoonni magaalattii ammoo mormii barattootaa kana dhaabsisuuf yaaluu isaanii himame.

Hidhaa fi ajjeechaan nurraa dhaabbatuu qaba jechuun godina Gujii aanaa Har-Qallootti barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa bifa haarawaan mormii isaanii itti fufan.

Hidhaa fi ajjeechaan ammoo ummata Oromoo irraa dhaabbataa akka jirres jiraattoonni biyya keessaa nuuf himaa jiru.

Jiraataan godina Gujii tokko akka jedhanitti, barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Har-Qalloo kun, mormii isaanii kana mooraa mana barumsaa keessatti jalqaban.

Sagalee jabaadhaan ajjeechaa fi hidhaan nurraa haa dhaabbatu. Akkasumas lafti Oromiyaa samamuu hin qabdu jechuun mormii geggeessaa gara magaalaatti imaluu eegalan.

Booda garuu bulchitoonni magaalattii mormii kana bittinsuuf yaaluu isaanii dubbatan.

Ammaaf haalli magaalaa isaanii keessatti muldhataa jiru haga tokko waan tasgabbaaye fakkaata. Booda garuu waan dhalatuu malu hin beeknu jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa godina isaaniitti bobbaafamee ture, bakka mormiin itti dhalate hordofuun reebichaa, ajjeechaa fi hidhaa geggeessuun ammoo hujii isaanii ta’ee jira jedhan.

Gaaffiin barattootaa gaaffii mirgaati kan jedhan namni kun, mootummichi ammoo deebii kennuu dhiisee ufii isaatii hookkaraaf namoota kakaasaa jira.

Barattoonni kun haga ajjeechaa fi hidhaan nurraa hin dhaabbatinitti mormii keennarraa duubatti hin deebinu jedhan.

Kana males gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa irratti ka’ee jiru, hatattamatti fala kan hin argatin yoo taate, rakkoo uumamuuf mootummichi itti gaafatamummaa fudhatuu qaba jechuun jiraattonnis mufii isaanii dhageesisaa jiran.

Usmaan Ukkumeetu dhiheesse.


ፊንፊኔ በኮሌራ ተወራለች ይላል ከውስጥ አዋቂ የተገኘ ታማኝ ምንጭ። በአዲሱ ገበያ ጤና ማዕከልና በኮልፌ ቀራኒዮ ሚኒልክ የጤና ማዕከል ውስጥ ድንኳን ተጥሎ ሕመምተኞች ለብቻ እየታዮ መሆኑን እንድሁም የጤና ባለሙያዎች ሚስጥሩን እንዳያወጡ ለመንግስት ታማኝ የሆኑ ባለሙያዎች ብቻ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ እንደምከታተሉዋቸውና ሌሎች ሐኪሞች ግን ለጥንቃቄም ሆነ ለሚስጥር ስባል ወደ ድንኳኑ እንዳይገቡ መታገዳቸውን የሕመምተኞቹ ቁጥር አሁን ባለው መረጃ በሁለቱም የጤና ማዕከል 700 የደረሱ መሆኑን ነው ከተለያዮ ሐኪሞች የደረሰኝ መረጃ። ሐኪሞቹ እንደምሉት በሽታው በጣም አሳሳቢና ቶሎ መፍትሔ ካላገኘ ብዙ ሕህወት ልያጠፋ እንደምችል ነው የሚናገሩት። በዝህ በሁለቱም የጤና ማዕከል አከባቢ የምትኖሩ ሰዎች አንድም ተጠንቀቁ እንድሁም ያላችሁን መረጃ አስተላልፉልን።


የዘረኝነት ወረርሽኝ፣ ተስፋ አስቆራጭና አስፈሪ የጨለማ ጉዞ መድሃኒቱ ያልተገኘለት ትልቁ በሽታ እና የበታችነት አባዜ ‪#‎Ethiopia‬ ‪#‎EPRDF‬ ‪#‎EthnicsPolitics‬ ‪#‎Racism‬‪#‎MinilikSalsawi‬

Minilik Salsawi (ምንሊክ ሳልሳዊ) አብዛኛው የምናየው በሰብዓዊነት እና በቀና መንፈስ እየተንደረደረ የወያኔ የጎሳ ፖለቲካ ቫይረስ ተሸካሚ ሆኗል፤በሰከነ መልኩ ረጋ ብለን በተዘዋዋሪ ማሰብ የጀመርን ቀን ይገባናል ከዚህ ጎን ለጎን መርሳት የሌለብን ነገር ቢኖር ለዚህ ቫይረስ ማስፋፊያ እና ማበረታቻ ወያኔ የፈጠራቸው የዘረኝነት መርፌ ወጊዎች መኖራቸውን ነው፤ በዩንቨርስቲዎች በቅርቡም በስፖርት ሜዳዎች የተከሰቱት የዘረኝነት ችግሮች እና ግጭቶች ከዚህ የወያኔ የጎሳ ፖለቲካ ሂደት ጋር በጣም የተሳሰሩ መሆናቸውን ልናውቅ ይገባል።ሳንፈልገው እያንደረደረ ወስዶ ከጎሳው ፖለቲካ ስለዶለን በዘረኝነት ስንፎር የምንውል መሆናችንን ባለመረዳታችን የበታችነት ስሜት አየተጠናወተን በጥላቻ አየተመምን ነው።

የዘረኝነት ወረርሽን ከአመት አመት እየተባባሰ፣ አገሪቱ እየተንሸራተተች ናት። የበርካታ ምሁራንና ዜጎች አዝማሚያ ስትመለከቱ… ሁሌም ባይሆን አንዳንዴ፣ የዚህች አገር ነገር፣ተስፋ ያስቆርጣል። ኢህአዴግ፣ ተቃዋሚዎቹን ያወግዛል – “የሁለት ተማሪዎችን ፀብ፣ የብሔረሰብ ፀብ አስመስለው ያራግባሉ” በማለት። ተጠያቂዎቹ፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከሆኑ፣ ስልጣን ላይ ከሃያ አመት በላይ የቆየ ፓርቲ፣ ይህን በሽታ ማቃለል ለምን አቃተው? በርካታ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ ኢህአዴግን ይኮንናሉ – “የብሄረሰብ ፖለቲካን አስፋፍቷል፤ የቀበሌ መታወቂያ ላይ ይመዘግባል” በማለት።ምንሊክ ሳልሳዊ ግን፣ ኢህአዴግ ስልጣን ባልያዘበት በአሜሪካ፣በዳያስፖራ ፖለቲካና በፌስቡክስ ዓለም ለምን ዘረኝነት ገነነ? በዚህ መሃል ግን፣ የዘረኝነት ወረርሽን ከአመት አመት እየተባባሰ፣ አገሪቱ እየተንሸራተተች ናት። የዘረኝነት ወረርሽኝ ለኢትዮጵያ አስፈሪ እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ። እርስበርስ፣ “አንተ ነህ ዘረኛ”፣ “አንቺ ነሽ ዘረኛ” እያሉ ይወነጃጀላሉ። ብዙዎቹ የሚያቀርቧቸው አማራጮች ግን፣ በቅፅል ብቻ የሚለያዩ የዘረኝነት መልኮችን ነው።

ምንም እንኳ፣ ኢትዮጵያ በብዙ አይነት የጥፋት ፈተናዎች ውስጥ፣ ህልውናዋን ሙሉ ለሙሉ ሳታጣ ያለፈች አገር ብትሆንም፣ የበርካታ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች ዝንባሌን ስትታዘቡ፣ የበርካታ ምሁራንና ዜጎች አዝማሚያ ስትመለከቱ… ሁሌም ባይሆን አንዳንዴ፣ የዚህች አገር ነገር፣ተስፋ ያስቆርጣል። ከአመት አመት፣ የዘረኝነት ወረርሽኙ እየባሰበት፣ አገሪቱ ወደለየለት የጥፋት አዘቅት እንዳትሰምጥ አትሰጉም? በእርግጥ፣ አልፎ አልፎ፣ የዘረኝነት በሽታው፣ ለአፍታ ጋብ ሲልለት… እሳቱም ትንሽ ሲበርድለት እያየን፣ የእፎይታና የተስፋ ስሜት እናገኛለን። ግን፣ እፎይታው ብዙም አይቆይም። እንደገና በሽታው ያገረሸበታል። ማገርሸት ብቻ አይደለም። ከእያንዳንዱ እፎይታ በኋላ፣ ወረርሽኙ ባገረሸ ቁጥር፣ ከቀድሞው እጅጉን ብሶበት እናገኘዋለን። ተስፋ አስቆራጩና አስፈሪው ነገር ደግሞ ምን መሰላችሁ? የዘረኝነት ወረርሽኙን ለማስቆም የሚያስችል፣ አስተማማኝ መላ ምን እንደሆነ በግልፅ ጎልቶ አለመታየቱ ነው። ዙሪያው ሁሉ በጨለማ የተዋጠ ጉዞ ይመስላል።

በዩንቨርስቲዎች በቅርቡም በስፖርት ሜዳዎች እያየን ያለነው ጉዳይ አጅግ የሚገርም እና የለውጥ ሃይል ነን የሚሉ ኣማሳኞች ሳይቀሩ አየተራወጡ ያሉበት የዘረኝነት መነባነብ በኣገሪቱ ስር አንዳይሰድ ትውልዱ እንዳይበከል የሚያስፈራ ጉዳይ መሆኑ ውሎ ኣድርዋል፥፥ምንሊክ ሳልሳዊየሚደርሱኝ መረጃዎች አንደሚጠቁሙት ዘረኝነትን ለማስፋፋት የተለያዩ ኣካላት ገንዘብ መድበው በሃገር ቤት ያለውን ወጣት ለፍጅት እና ለኣጀንዳቸው ማስፈጸሚያ አያጩት ነው።ይህ ደግሞ የሕወሓት አጅ የለበትም ማለት ዘበት ነው። ሕወሓት ወንጀለኘ አና ኣሸባሪ ዘረኛ እና ኣስመሳይ ማፊያ እና ዘራፊ ሕገወጥ ድርጅት ነው።

በዲያስፖራው ዘንድ በስፋት አየተራገበ ያለው ይህ ወያኔ ወለድ በሽታ ዋናው ክስተቱ የገዢው ፓርቲ ሕወሓት የፈጠረበት የበታችነት ስሜት ሲሆን በሕወሓቶች ዘንድ ከበታችነት ለመላቀቅ በሚደረግ መራወጥ የሚፈጠር ጥላቻ ዘረኝነት የሰረጸባቸው ያዩት የሰሙት ሁሉ የሚያስደነብራቸው የበታች መደቦች ኣንድ ጉዳይ በተነሳ ሰኣት ሁሉ ዘር ላይ የሚንጠለጠሉ እና የስልጣን ጥማትን ለማርካት ሲባል የሃገር አና ሕዝብን ሃብት ለመበዝበዝ የነገ ትውልድ ኣደጋ የማይታያቸው ሕዝብን በዘር በመከፋፈል ለመግዛት የሚያደርጉት ደባ ነው። ቆቤ ኦሮሞ ፤ ቤተ ኣማራ ፤ ትግራዋይ ምናምን እየተባለ በወያኔ የደህንነት ተቍማት ስራ የሚደራጁ ክንፎች በነማን እንደሚመሩ በነማን በጀት እንደሚጦዙ የኣጀንዳዎቹ መነሻዎች እነማን እንደሆኑ ምስክር ኣያስፈልግም።

ይህ ወያኔ ወለድ የሆነ የዘረኝነት በሽታ በኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ያህል ባይስፋፋም በዲያስፖራው ዘንድ ግን ስር የሰደደ በሽታ ከሆነ ሰነባብዋል።ጥቂት ዲያስፖራዎች በሃገር ቤት ያሉትን ወጣቶች በገንዘብ በመግዛት ዘረኝነትን ለማስፋፍት ሲጣጣሩ ይስተዋላል።ኣለም በኣንድ የእድገት መሰረት ላይ ለመመስረት በቴክኖሎጂ እና ትልልቅ ግኝቶች ላይ ባተኮረበት በዚህ ዘመን ጥቂቶች የሚፈጥሩት የድህረገጽ የዘረኝነት ወከባ አጅግ ኣሳዛኝ እና ኣስደንጋኝ ነው።ሕወሓት አነዚህን በቆሸሸ ታሪክ ውስጥ የሚርመሰመሱ ሰዎችን በመጠቀም ኢትዮጵያውያንን በዘር ከፋፍሎ ኣጀንዳውን ለማስፈጸም አየሮጠ ነው።በዲያስፖራው ጉያ ስር ተወኅቀው የወያኔን የዘረኝነት ኣጀንዳ ለመፈጸው አያወቁም ሳያውቁ ደፋ ቀና የሚሉ ሁሉ ስለ ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያዊነት ሊያስቡ ይገባቸዋል።የማያዘልቅ ጸሎት ለቅጽፈት መሆኑን ተረድተው ከዘረኝነት በሽታ ሊላቀቁ ይገባቸዋል። በጥቅም ላይ የተመሰረተ ወጣቱ ያላመነበት የዘረኝነት መስፋፋት ውጤቱ በአኩይ ተግባር ላይ ለተሰማሩ ዘረኞች ኣደጋ ነው።‪#‎ምንሊክሳልሳዊ‬

13438856_1742872592650603_8221532881371724670_n

 


People of Lafto and Kontoma districts of Addis Ababa ataged a demonstration protesting the cities plan to demolish their houses.
Via Jawar Mohammed

13495177_1383987391627740_7465849998306880510_n


Misooma isa kamii ?
13532769_1062841820475171_3889805643060956366_n

1 thought on “#OromoProtests, June 28, 2016

  1. Yaa Saba Oromoo’ wayyaaneen Meeshaa Waraanaatii fi gantoota Oromoo dhuma keessatti Uumamtteen Saba keenya fixaa jirtti waan ta’eef harka wal qabadhuu atis gumaa qomoo kee baasuu irraa of duuba hin deebi’in yoom iyyuu!!!

    Injifannoon kanuma Uummata Oromooti!!!

    Yoom iyyuu

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.