‪#‎oromoprotests‬ waxabajjii 30 Bara 2016) Oduu Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Aallee Diiduu irraa nu gaheen, Baratootin mana Barumsa Oongaa Gaafii Mirga Abbaa Biyyummaa kaasuu jaraatiin wal qabatee baratootin 30 humna Poolisa Federalaa tiin gara mana hidhaati magaalaa Goreeti guuramuun beekame.hidhamtoota kana irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu irratti marii poolisoota Oromiyaa fi Federaalaa gidduuti ta’een wal dhabbiin uumamuu maddi oduu kun dabaluun ibseera.


Ethiopia has converted under weyane the country of no value for human life. The Killing spear is in every corner of Oromia, no accountability at all. Impunity is flourishing OMG!
===========================
This person was found stabbed and hanged naked in Oyne Chaffo Umbure Village located 5 KM from Shashemene on May 30, 2016. Residents of the village could not identify him so they brought him to Shashemene police station. The police could not find out his identity as he had nothing on him except underwear. Then the passed his body to the municipality for burial. He is believed to be the first victim of the multiple mysterious killings the have terrorized the residents these past month.
================
“Namni armaan gaditti argitan kun gaafa Caamsaa 22 akka lakkoofsa Habashaatti bifa kanaan ajjeefamee magaalaa Shaashamannee irraa KM 5 fagaattee kan argamtu gan O’inee Caffoo Umburee keessati argame. Billadhaan mormarra wareenamee jira. Butaantaa malee huccuu ofirraa hin qabu. Jiraattonni gandaa eenyummaa isaa beekuu waan dadhabaniif gara waajjira poolisii Shaashamannee fidan. Eenyummaa isaa waan ibsu tokkollee waan hin qabneef poolisiinis beekuu waan dadhabeef kara mana qopheessaa erganii awwaalchisan. Aajjeechaa nannawa kanatti geggeeffamaa jiruun namni dura galafaatama isa kana fakkata.”

Mee nama kana beekuu yoo dandeessan nu qunnamaati maatii isaa barbaannaa.

13590293_605965099571230_7554675360858403259_n


‪#‎oromoprotests‬ Waxabajjii 30,2016) Baha Oromiyaa Harargee Bahaa Aanaa Cinaksen ganda Araddaa lakkoofsa 2 bakka addaa Galelchaa jedhamutti milishoonni wayyaanee naannoo Somaalee keessa jiran kan liyyuu haayil jedhaman maqaa lafti kan keenya jedhuun ummata Oromoo naannoo jiraatu irratti lola bananis, ummatni of irraa lolee hidhattoota lama hojiin ala akka taasise gabaafameeraThese is the country we call emiye ethiopia
በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለከተማ ቀርሳ ኮንቶማ ዛሬ ሁለት ሰዎች ተገደሉ። በርካታ ነዋሪዎች ታፍሰው ተወስደዋል። በያቅጣጫው የሚሸሸው ሰው ቁጥር ጨምሯል። አከባቢው በፌደራል ሰራዊት ተከቧል።Adeemsa guyyaa eebbaa qeerroo Oromoo irraa kenname
Share waliif godhaa
1) Barattoonni Oromoo walgurmeessinee iddoo tokko ni teenya.
2) Bakka jirruu tokkummaan olkaanee yaadannoo sammuu gootota ilmaan Oromoo biyyaaf jecha rasaasa wayyaanen wareegamaniif ni goona.
3) Kabaja wareegamtoota fi ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa sababa gaafaniif jecha mootummaa abbaa irreen mana hidhaatti dararamaa jiraniif qabnu tokkummaan ni mul’isna.
4) Digrii keenya fudhachuuf yeroo lafaa olkaanu tokkummaan kaanee harka keenya X gochuu fi sagalee mormii dhageessisuun gaaffii abbaa biyyummaa ni dhageessifna.


Namichi kun poster Oromoo ofiin jechuun Asiif achii Adeemuun Amantiin qabee nama goyyomsa kan jirudha. Mootummaa Itoophiyaa wajjiin waalii galuun qabeenya guddaa hortee jira kuno warraa dhiiga Ilmaan keenya dhangalsan wajjiin ta’e nyaate dhugaa. ‪#‎Gammachis‬ Buubaa jedhama.

13502062_1097101333662113_1073613980500888282_n


‪#‎Oromoprotests‬ Ergaa Godina Gujii irraa dhufte
“Godina Gujii aanaa sabbaa Boruutti nuti hojjettoonni mootummaa aanaa kanaa jiraachuun nutti ulfaate. Bulchaan aanichaa Alamuu Jaarraa kan jedhamu hidha laga abbaayiif mindaa keesan ji’a 1 kennitan malee mindaa ji’a waxabajjii hin fudhattan jedhee WMMD nu dhorgachiisee rakkoo jajjabduu keesa jirra. ani kan jedhu misoomni dirqamamoo hanga humna ofitti gumaachuudha? nuti kan jiraannu mindaa kanaan qofa waan taeef waan goonu dhabnee jirra! hamma yoomiitti nu dararuu jarreen kun?”


Disturbing: Woman and Children of Lafto cry at St. Mary Church as the regime forces demolish their homes June 29, 2016
===============================
በትላንትናው እለት አምስት ኪሎ ቅድስተ ማሪያም ጠቅላይ ቤተ ክህነት አከባቢ ቤታቸው የፈረሰባቸው ነዋሪዎች ያሰሙት ተቃውሞ


Oduu Amma Nu Gayee

13511997_492927500907343_7379948672196611100_nHawaasni Oromoo Shaashamaannee Nama dukkana dahoo godhachuun ilmaan Oromoo ajeeysuuf Ajjeesuuf Qaxxisu Tokko Irratti Tarkaanfii Ajjeechaa Akka Fudhate Himame ! Allahu Akbar!

‪#‎RDH‬ Kamiisa Waxabajji 30/2016

Goodina Arsii Lixaa Magaalaa Shaashaamaanneetti hawaasni Oromoo obsa isaa fixachuun qaamota dukkana dahoo godhachuun ilmaan oromoo ajjeesaa jiran irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuu akka eegale ibsame.

Dubbiin akkasi: humnoonni farreen Oromoo (ergamtootni wayyaanee) dukkana dahoo godhachuun ilmaan oromoo ajjeesaa jiran halkan har’aas akkuma amala isaanii dhiiga ilmaan oromoo dhangalaasuuf dukkanaan haaluma bobba’anii turaniin, Oromoo Musliimaa Salaata Tahajjudaa salaachuuf ganda 04 gara Masgiida Kookaa (Huudaatti) qajeelaa ture tokko faana bu’uun duubaan Qottootiin rukkutuuf haaluma isaan qaxxisaa jiraniin Shamarreen tokko arguun iyya kuttee gad gadhiiste.Shabaaboonni Masgiida keessa turanis iyya shamarree kanaa dhagahuun Takbiiraa jechaa yogguu gad bahan humnoonni dhiiga ilmaan oromoo jigsuuf qaxxisan lameen kunneen baqatanii miliquuf yaalii taassisanii turan.

Haa ta’u malee Shabaaboonni Musliimaa Masgiida bahuun faana fiiganii tokko qabachuun achumatti tarkaanfii ajjeechaa yogguu irratti fudhatan tokko immoo akka miliqe maddeen keenya ibsaniiru.

Maddeen keenya nanaawwa irraa akka nuf gabaasanit Namtichaan Haalan tumameef Reenfa issaa poolisoon fudhatanii deemaniru nu jedhaniiru .

Akkuma beekamu humnoonni wayyaaneen ijaartee ergite kunneen Magaalaa Shaashaamaannee keessatti dhiiga oromoota 13 olii kan dhangalaasan yogguu ta’u, Magaaloota Goodina Arsii Lixaa jala jiran gara garaa keessattis yaalii ajjeechaa gochuuf osoo qophaa’anii akka qabaman ni yaadatama.

Tarkaanfiin ajjeechaa Oromoonni farreen oromoo irratti fudhatan kun cimee kan itti fufu ta’uun ibsameera!

Suuraa Reenfa issaa argachuu dhabnus iddoo dhiignii issaa itti jigee kana Fakaata.


#Oromoprotests Oduu Gammachisaa godina arsii lixa magalaa dodolaa guyyaa har’aa 29/06/2016 akkuma ganama waada seennee ammas kunoo dubbii gammachuutiin deebine. Obbo BAKAR SHAALEE nama dhiigaa ilmaan oromoo guutuu biyyaatti dhangalaasisee fi Lubbuu deebii hin qabne ficcisiisa turee hardha Dodola dhufee jaarsolee fi ummata hubannoo guddaa hin qabne dirqiidhaan aanaalee akka Kokosaaa, Nansaboo, Adaabbaa, Asaasaa, kofalee akkusumaa Aanoota Godinaa arsii lixa keessaa jiran hunda irraa namoonnii filamaani Dodolaatti wal gahan.Hawaasni isaan homaa hin beekan, deggartootaa keenya jedhaani walitti qabanin gaafif mormiin isaan hin tilmaaminif hin yaadin akka isaan mudatee fi Bakar Shaalee Arrabni wal hidhee waan dubbatu dhabee Oole, akka hirmaattoota irraa dubbataanitti akkuma hasaawa eegaleen dhumaati Shashamannee keessatti rawwatameen mootummaan bilisaa tahuu ibsuun eegalee oso ajandaa biraattii hin dabriin qanfachiisani ari’ani galchaniru.

Gaafilee Ummaannii Kaasee keessaa muraasa
1.Dargiin hangaa rasaasnii tokkoo fi namni tokko hafuutti taayita gad hin dhisuu jedhaa ture, isinillee (DhDUO,ADUWAI) akkas nun jedha jirtaan. amma nu gaheera jedhaani
2. Galma Wal gahiichaaa keessa Suuraa Eekaraa Malas Zeenawiitu jira, jarsii tokko BAKAR SHAALEETIN mee ol jedhii suura kana ilaali jedheen, yoo bakar oljedhee ekeraa Mallasee Ilaaluu,kan nu bulchaa jiruu ekeraa isaati malee isinii mitii dhumnu dhumnee duraa dhumaa jirraa jedhanin.
3. Yeroo bayyee JAWAR MOHAMMED Ameerikaa ta’ee ijoollee teessaan ficcisisaa jira jettaani nu burjaajeessitan, dhugaan Jawar Arsii Lixaattii iyyaa jirti, mee walaytaa fi Tigiree cuuphee fi meesha Qara qabun isatu nutti erge.namni dhugaa keennaaf iyyaa jiru Jawari sani Rabbi Umri isa ha dheeressuu jedhaanin.
4.Yunivarsitii Torbaan dhufu kana keessa Arsii lixaatti dhaga bu’uura kaayuuf mootummaan keenyaa yoo Bakar Shaale jedhu, Jarsii tokko immoo Ijoolleen ta fixxanii kambii Walaytaa fi Tigiree itti lenjiftaan yoo tahee malee, ijoollee tenya Univarsitii miti iskuulii(school) fixaa hin jirtu isin waan ajjeeftaaniif jedheen.
5. Qaamoolee Ijoollee keenya Shashamanneetti fixaa turan, maal haa goonu jedhee afaan muxataa dubbatee, Jarsoonnii keenya Umrii harragessaa isaani haa kennuu, Isinuu amma gad dhiiftaani(hiktaani) yoo akka si ammannuu barbaaddee ijaa kenya afoottii Rashansis jedhanin.
6.dhumarratti gaafii bayyee tarreessuu hin dandeenyee, waan dhumarraa isaan jedhan isin himee goolaba.Heedduu Qanfatee lafa ilaalee jennaan Namnii umriin jiddugaleessaa tokkoo BAKAR nuti siifu yaddawa jirra, Jarrii Ammaa si ariitii, yoo ari’amtee achumaan mala dhayadhuu nu wajjumaanis hin jiraattuu jedhee dubbii dhugaa dhumaa itti himan.
INJIFANNOONI KAN UMMATAA OROMOOTI. sagalee Odiyootin isinitti debi’aa dhiroo malli mali irraa


‪#‎OduuSidaamaa‬-Ayyaanni bara Haarawaa warra saba Sidaamaa-Fiichee Cambalaalaa har’aa eegalee kabajamaa jira.
Ayyaanni magalaa Hawaasaatti kabajamaa jiru kun Ayyaana Fiichee Cambalaalaa jedhama. Ayyaanni kun guyyaa sadiif kan kabajamuu, ayyaana bara moofaa irraa gara bara haarawaatti ce’uuf kabajataniidha.

13529240_10208673755073003_361918171060466894_n


ጁን 28 ቀን 2016 ብራሰልስ

በኔዘርላንድ በኔዘርላንድለምትኖሩኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን

ኢትዮጵያውያንእናትውልድኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያንበሙሉ፣ በሃገራችን ጉዳይ ለመነጋገር ጁን 25 ቀን 2016 በሮተርዳም ከተማ የኮምዩኒቲ ስብሰባ ተጠርቶ እንደነበር ይታወቃል፡፡ ይሁንና ጥቂት የሻዕቢያ እና የኦነግ ተላላኪዎች ተቃውሞ አሰምተዋል በሚል ሰበብ የሮተርዳም ፖሊስ በቪየና ኮንቬንሽን መሰረት ጥበቃና ከለላ በመስጠት ፈንታ ስብሰባው እንዳይካሄድ በመወሰኑ ወደ ስብሰባ ቦታው አስቀድመው ከገቡ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጋር አጭር ስብሰባ የተደረገ ቢሆንም በታሰበው ሁኔታ ስብሰባው ማካሄድ አልተቻለም፡፡

በእለቱ ከሚመለከታቸው የኔዘርላንድ መንግስት አካላት ጋር በመነጋገር ለችግሩ መፍትሔ እንዲሰጥ ከፍተኛ ጥረት የተደረገ ቢሆንም ቀኑ የስራ ቀን ስላልነበረ አፋጣኝ ምላሽ ሳይገኝ ቀርቷል፡፡ ይሁንና የኔዘርላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጁን 27 ቀን 2016 በቁጥር 2016/369474 በጻፈልን ደብዳቤ የሮተርዳም ፖሊስ አስፈላጊውን ጥበቃ ሳያደርግ በመቅረቱ ምክንያት ስብሰባው በታሰበው መንገድ ሳይካሄድ በመቅረቱ የኔዘርላንድ መንግስት ማዘኑን እና ሃፍረት የተሰማው መሆኑን የገለጸ ሲሆን፣ ጉዳዩን የሚያጣራ አጣሪ ኮሚቴ መቋቋሙን እና ችግሩን በፈጠሩ ሰዎች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወሰድ በመግለጽ፣ ለወደፊቱ ኤምባሲው በሚያዘጋጃቸው ማናቸውም ስብሰባዎች ተመሳሳይ ችግር እንደማይደገም ማረጋገጫ ሰጥቶናል፡፡

በእለቱ በአገራቹህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር እና በአገራችሁ የሚካሄዱትን የልማት ስራዎች ለመደገፍ መጥታችሁ በሮተርዳም ፖሊስ ቸልተኝነት እና የአሰራር ክፍተት ምክንያት ወደ ስብሰባው ቦታ መግባት ያልቻላችሁ እና ስለአገራችሁ በመሰደባችሁ ኤምባሲው ከፍተኛ ሐዘን ይሰማዋል፡፡ የአገራችንን ጉዳይ ያገባናል ብላችሁ የጥቂት ጸረ ሰላም ሃይሎች ድርጊት ሳይገድባችሁ ከተለያዩ የኔዘርላንድ ከተሞች ወደ ሮተርዳም ለመጣችሁ እና ከነዚህ ጸረ ሰላም ሃይሎች ጋር በመጋፈጣችሁ ከፍ ያለ ክብር እና አድናቆታችንን እንገልጻለን፡፡

በዚህ ድርጊታችሁ ለሚደርስባችሁ ማናቸውም ችግርም ኤምባሲው ከጎናችሁ እንደሚቆምም ለማረጋገጥ እንወዳለን፡፡ የሻዕቢያ እና የኦነግ ተላላኪዎች በውጭ የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ በማሸማቀቅ በአገሩ ጉዳይ እንዳይነጋገር፣ እንዳይመካከር እና በአገሩ ልማት ተሳታፊ እንዳይሆን የማድረግ እኩይ ተግባራቸው ለወደፊቱም ይቀጥላል፡፡ የነዚህ የጥፋት መልእክተኞች እኩይ ተግባር ማክሸፍ የሚቻለው አንድነታችንን እና ለአገራችን ያለንን ፍቅር እንዲሁም በአገራችን እየተከናወኑ የሚገኙትን የልማት ስራዎች ለመደገፍ በአንድነት በመቆም በመሆኑ የነዚህ ተላላኪዎች የማሸማቀቅ ዓላማ እንዳይሳካ በታሰበው መልኩ ማካሄድ ያልተቻለውን ስብሰባ እንደገና በማካሄድ የጥፋት ተላላኪዎቹን ማሳፈር ተገቢ ነው፡፡

በመሆኑም ከኔዘርላንድ መንግስት በተሰጠን የጸጥታ ማረጋገጫ መሰረት በቅርቡ በአምስተርዳም ከተማ ስብሰባ የምንጠራ መሆናችንን እየጠቀስን፣ ሁላችሁም አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዚሁ ስብሰባ በመገኘት ለአገራችሁ ያላችሁን ፍቅር እና በአገራችን እየተሰሩ ለሚገኙ የልማት ስራዎች ያላችሁን ድጋፍ እንድትገልጹ ጥሪያችንን በማክበር እናስተላልፋለን፡፡

2 thoughts on “#OromoProtests, June 30, 2016 (updated)

  1. Ishoo, ishoo akkana malee ijolee Oromo. Diina ishee nua’ajejttu kana qabnnee Woyanetti kennuun gatii hinqabu; boorumaa hikani gadilakkisu; ajjesudha malee mala biraa hinqabu.

    Oromon naanno Shaggar kaleesa hojii jagnnumaa guddaa hojjete. Kunis dhagaafi harkka duwaan diina kokkeshi qabee ofiira barbadesse. Kana senaan Oromo. Amma fulduratti kaan qabsoo Oromo baasu kanuma. Manddara manddaraan gurmmofnee Woyaneerraa qawwee shi irrafunee, isuumaan ishee haleeluda. Malli biraa hinjiru. Dinni kan nusodaate rifatus akkas yogone cufa.

    E’EDDA DUUNI HINO’OLLE AJJESII DUI’I. ABETTOTAAN WOYAANETTI GOONU FAAYDA HINQABU.

  2. Namichi pastor ofii jedhu kun nama angoofi bololuudha. Barumsafi dhageetti argachuuf haadha isaatu gurguruuf booddeetti hin jedhu. Dura tahumma waldoota oromoo Addunya kan dhufa isa godhate bara dheera ture .irra kaafamnaan baka maqa itti argatu warra ethiopia farsutti ka,e Amma kuno nama ganeni jedhe nu mogase wajiin nyaata .deebie oromoon isa dhageeffatu hin jiru meqeleetti ha galu .

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.