‪‪#‎OromoProtests‬ akkuma kaleessa galgala ibsame Jeneraalonni waraanaa Wayyaanee Oromiyaa ifatti beeksisee Oromiyaa bulchutti seenee jira. Kun tarii waan nama naasisu ta’uu mala. Garuu tarkaanfiin kun waanuma eeggamaa tureefi bu’aa tarsiimoon qabsoo Oromoo fidde ta’uu hubachuu feesisa. Ummanni keenya Oromiyaa kittillayyoota harkaa waan baafateef, Wayyaaneen ifatti as baatee Oromoo humna waraanaatin bulchuuf dirqamtee jirti. Kun ammoo dogongora tarsiimoo hamaa kan keessaa bahuu hin dandeenye keessa isaan galchuun, qabsoo Oromootif garuu hiree qabsoo finiinsitu tan biroo dabalee jira. Mee Akeekni tarkaanfii kanaa maali? Qabsoo Oromootif dhiibbaafi faaydaan fidu hoo? Kanarratti xiinxala armaan gadii dhiheessinee jirra.

Mee Waraanni kana godhuu maalif barbaade kan jedhu irraa haa eegallu.

  1. Erga Mallas du’ee as aanga’ota siyaasaa Wayyaanee (political leaders) jiddutti waldiddaan uumamuun ifa. Waldhibdeen kun akkaataa dhimma Oromiyaa deebisanii dhunfatan irratti daran hammaatee jira. Namni ifatti hoggansa kennus hin jiru. Waan takk murteesse kuun jalaa diiga. Tarkaanfii amma fudhatan kanaan janaraalonni, warra hoggana siyaasaatin, haala jiru hogganuudhaaf tokkummaa, tarsiimoofi murannoo hin qabdan, kanaafu hoggansa nutu harkatti galfachuu qaba jechuu isaati. Kun waanuma biyyoota heddu keessatti yeroo jeequmsi uumame hoggansi siyaasaa too’achuu dadhabe tarkaanfii waraanni fudhatuudha. Halli Oromiyaa kun daran itti fufnaan jeneraalonni aangoo mootummaa federaalaatis harkatti galfachuun waan hin oolle.
  2. OPDO fi damee nagaya eegsiftuu Oromiyaa ( poolisii, milishaa, dhaaba) irraa guututti amantaa dhabuudha. Hubadhaa ji’oota afran dabran waraanni Oromiyaa unkuraatuma jira. Garuu damee nageenyaafi bulchitoota zooniifi aanaa of dura qabeet ture kan socho’u. Akkasin haala tooa’chuu waan dadhabeef OPDOf dameen bulchiinsaaf nageenyaa lafa jalaan daba narratti hojjataa jiran jedhee shakka. Kanaaf damee nageenyaa Oromiyaa ifatti of jalatti deebisee ajajuufi too’achuuf barbaadee jira waraanni.
  3. San biras darbee tarkaanfilee milishaan gandaafi poolisin Oromiyaa Shawaa Lixaa, Arsii Lixaafi Wallagga Lixaa keessatti Agaazii irratti fudhatan sun haalli kun itti fufnaan humni Oromoo hidhatee jiru kun guututti fincilee balaa buusuu mala sodaan jettu jabduudha. Kanaafu milishaafi poolisii Oromiyaa kana ajajaafi too’annaa human waraanaa jalatti deebisuun akka hin fincille too’achuuf yoo dubbiin jabaattees saffisaan hiiksisuu ykn rukutuuf haala mijeeffachuu barbaadan.
  4. Hunda caalaa garuu tarkaanfiin kun tooftaa Oromoota ittiin doorsisani. Qondaalota OPDOtin nuti isiniif gooftaadha, afaan qawweetin isin bulchina, wixxifattan isin haleella jechuu fedhan. Ummata Oromootin ammoo amma booda milishaa laaftuufi poolisii isiniif garaa naatuun osoo hin taana hoomaa waraanaa hidhannaa guutuufi aangoo ajjeesuu qabuun isin rukunna jechuu feeti. Kun ammas biyya heddutti waraanni yeroo muddame tarkaanfi agarsiisa humnaa ( show of force) muldhisuun tooftaa sodaa uumuuf itti fayyadamuudha.

DHIIBBAAFI FAAYDAA MURTII KUN QABSOO

Dhiibbaa: Waraanni dabalataa gara Oromiyaa seenuun tooftaaf of eeggannoon sochoonu malee gaaga’ama lubbuu dabaluuf ummata shoorarkeessuu ni mala. Garuu hamma fedhe humna yoo dabalan Oromiyaa guututti too’achuu hin danda’amu. Akkuma yaaadatamu sochiin kun eegalee torban lama keessatti ‘command post dhaabbatee waraanni Oromiyaa keessa socho’uu eegala. Ergasii yero yeroon humna dabalataa yoo deemaniis fincilli babal’ataa malee dhaamaa hin deemne. Dhiibaa loltoonni gandootaaf magaalaa keessa baay’achuu irra aanuuf tooftaalee fooyyeffchaauu barbaachisa.

Faaydaa: Jeneraalonni Wayyaaneen ifatti waraanaan Oromiyaa bulchuu eegaluun miidhaa isaarraa faaydaatu caala. Faaydaalee kana keessaa muraasa yoo tuqne;

  1. Faaydaa Siyaasaa: Wayyaaneen hanga ar’aa ilmaan Oromoo of dura qabdeet akka waan mootummaa saba hunda bakka buututti of dhiheessa turte. Ummannis dhugaa yoo beekes ilmaanuma gudeeda isaatii bayanii bitaman san rukutuun garaa isaa nyaachuun hin oolle. Amma ilmaan alagaa ifaa ifatti suduudaan Oromiyaa bulchuuf murteessuun isii dhugaa jrtu as baasuun lolli ifatti Oromoofi Wayyaanota jidduu akka ta’u fayyada
  2. Waraanni aangooma fakkeessaa OPDOn qabaachaa turte san irraa mulquun jara keessatti muftoo uumuniifi warra gara mooraa qabsoo goraa jiranitti hedduu isaanii akka dabalu shakkiin hin jiru. Waranni Wayyaanee amala tuffii hamaa qabaachuun isaa beekamaadha. Kun ammoo poolisii Oromiyaafi milishoota waliin walitti bu’uun akka dabalu godhu. Kun ammoo tattaaffii ilmaan Oromoo qawwee alagaa baadhatan san gara saba isaanii akka goran gochuuf yaalamaa jiru ni tumsa.
  3. Baasin Babaluu: Jiddu galli tarsiimoo qabsoo tanaa humna diinaggee Wayyaanee laamshessuudha. Kun ammoo tooftaa gargaraatin hojitti hiikkamee milkaayaa jira. Waraana mooraa irraa baasanii yeroo biyya keessa facaasani baasii geejjibaaf, durgoof, meshaadhaf kkf baasiin ni dabala. Akka tilmaama amma jiruutti waraanni Oromiyaa keessatti bobbaafame ji’oota lamaaf yoo ture, baasiin humna ittisa biyyaa kan waggaa yoo xinnaate dachaan ni dabala.
  4. Faaydaa Diplomaasii: yeroo addunyaan amma keessa jirtu kanatti waraanaan ummata bulchuun qaanyiidha. Wayyaaneen ifatti waraanaan biyya bulchutti seenuun isii deeggarsa diplomaasii saffisaan dhabaa jirtu daran hiri’isa. Hamma fedhes dantaadhaaf ishee barbaadan biyti dhihaa takkaleen ummata duratti as baatee tarkaanfii kanaan sirriidha jechuu hin onnatu. Akkasumas humannaa Oromoo ‘nuti humnaan bulaa jirra, siyaasaafi diinaggee keessaa hirmaannaa hin qabnu, federaalizimiin jedhamu kan sobaati’ jedhu san guutut guututti mirkaneessuun tumsa diplomaasii nuuf cimsa.

Kanaafuu gara hundaan yoo madaalamu Wayyaaneen Oromiyaa ifatti humna waraanaatin bulchuuf murteessuun injifannoo qabsoon tun argamsiifte keessa tokko. Injifannoon kun ammoo qabsoo daran finiinsuuf haala keessaafi alaa mijeessa. Tooftaalee dabalata humnaa diinaa kana irra aanuuf fayyadan dhihotti maxxansina. Nu eeggadhaa.
By Jawaar


#‎BilisummaaOromoo‬-(27.01.2016, ‪#‎DiddaaOromoo‬, Oromiyaa) Guyyaa hardha ganama Feb 27/2016 Aannaa Miyoo gandaa badiyyaa Teessoo keessattii barattooti Mana Barumsaa Sadarkaa lammaffaa hirriira nagaa bahan.
Guyyaan hardhaa magaalii Hiddi Lolaa gabayyaa waan taateff poolisiin Oromiyaa fi kaabinen Aanaa achii deemuu sodaatani namoota gandaa san irraa dhufani kan barataa ta’eef kaanille walitti qabani dhanani hidhuu jiran.
Hiriira ganda Teessootti gaggeefame kana irratti barattoota 50 ol dhaanani jiran. Nama tokkoo immoo hojata DA(Misoomaa) ganda suni kan ta’ee Dhibaa Geta Waqoo kana dhalotti issaa magaalaa Hiddi lolaa ta’ee hirrira kana situ qindeese jechuudhan akkaa malee dhaananii qabani deeman.
borna


#‎OromoProtests‬ Guyyaa har’aa Gurraandhala 27,2016
Godina Harargee Lixaa Aanaa Habroo Magaalaa dikicha mormiin bifa kanaan itti jira.
harargee


‪#‎OromoProtests‬- (26.02.2016, ‪#‎QeerrooResistance‬, Oromia) “Qeeyroo movement has smashed the enemy camps and brought the entire Oromo people under one umbrella called “OROMUMMAA” including those in enemy camps. This movement has paid lives to open this new chapter in Oromia. Even so we don’t want our people to be killed in a such way, we have no choice except to pay the ultimate price to exist. Now Oromia is placed under military rule. From Oromia police to Federal Police then to the “Beast” Agazii now Military the final attempt of the regime. Many people may disturb with this TPLF moves..of course there will be sacrifices but mind you the reality is that this means the Oromo revolutionary movement is staging up to the next phase |The Final|. Now the Oromo people have one big task ahead of them |The final round| and MUST continue their struggle more than ever before and take the necessary actions for an inevitable victory.

Lest We Forget our martyrs who sacrificed their lives for us, those injured and 1000s who are in TPLF prison cells for this cause.

Victory for Oromo People! Down with the beast and wild animal Agazii gang group.” Daraaraa Sabaa
12798841_10207685817615184_6251987330132978264_n


‪#‎BilisummaaOromoo‬-(27.01.2016, ‪#‎DiddaaOromoo‬, Oromiyaa) Diddaa Oromoo Godiina Booranaa aanaa Miyoo magaalaa Hiddii Lolaa keessatti gaggeeffameen walqabatee, Wayyaanee shororkaa guddaa keessa seentee jirti. Ummati ifatti Wayyaanee waan balaaleffateef, wayyaaneen yeroo ammaa kana humna waraanaatiin ummata hidhaa fi reebaa jirti. Bakka addaddaatti Ummaata gabaa deemaa jiru qabanii dhaanaa jiru. Magaalaan Hiddii Lolaa tasgabbii dhabdee jirti. Barattoonnis humna waraana baqatanii bosona jiru.
Kun garuu diddaa keenya jabeessa malee duubatti hin deebisu jedhu Qeerroon Booranaa!!

#OromoProtests Guyyaa har’aa Gurraandhala 27/2016 Borana magaalaa Hiddii Lolaa keessatti mormii gaggeeffameen walqabatee, Wayyaanee shororkaa guddaa uummata Oromoo irratti rawwachaa jirtii!

12805729_1284771488215998_1618672081593887591_n


‪#‎OromoProtests‬ Umanni Oromoo Quba Qabdu?Walgahii Guyyaa Kalessa Hoganna OPDO Fi Jeneraalota Wayanee Jiddutti Godhameen, Fonqolchii Motummaa Nannoo Oromiyaa Bulcha Ofiin jedhu OPDO Irratti Godhamuun Oromiyaan Bakka Sadetitti Citte Jeneraalotan Akka Tigreetin Akka Bultu Murteffame Jira;;Kana Waan Ta’eef kabinonni Zoonii Fi Annota Hanga Gandatti Argamtan Hatattamaan Osoo Hidhatti Isin Hin Guurin Akka Qabsotti Gortan Ykn Qabsoo Jala Gortan Umanni Keenya Akkatti Ilmaan Tigraay ofirra itti Galchu Ni Beeka Waan Ta’eef!! Umanni Oromoo Bahaa Dhihaa, Kaaba Kibbaa Immo Biyyi Teenya Oromiyaan Jeneraalota Tigretiin Waan Latamteef Qabsoo Finiintuu Dhumaa Nu Eegatuuf Gola Hundaa Akka Qophooftan! ‪#‎QabsoonIttiFufa‬ ‪#‎OromiyaanTanOromooti‬!


Mootummaan waayyannee tooftaa ittiin biyya bulchu wallaalee itti dhiisee hannaa fi saamichatti gadi ciise,G/W/LIXAA aanaa sayyoo nooleetti guyyaa gaafa 26/2/2o16 qabeenya obbo fiqiruu moosisaa manaa ari’anii buna keeshaa 115 fi birrii kuma 62 kan ta’u,akkasumas mi’oota biroo halkan makiinaadhaan saamani,achumatti kan argamtu aadde nugusee kan jedhamtu boonoo magaalaa kan buustu halkan tumanii warqee mormaa fi birrii bishaanii qarshii kuma 5’n oli harkaa fudhataniiru,achumatti abbaa manaa tumanii haadha manaa namaa gudeedaa turani.maaloo iyyaati iyyaa dabarsaa yaa lammiiko duuti kana caalu hin jiruutii du’a hin sodaatinaa,wal tumsaati deebii kanaa deebisuuf gara jabina cimaadhaan lola itti fufuuf jabaadhaa.wanta hin taanee ofitti taphachiisisuurra ajjeesanii du’uu wayya.jabaadhaa injifannoon kan uummata oromooti.


Waamicha Ariifachiisaa Ummata Oromoo Arsii Lixaa Hundaaf .‪#‎Share‬… waliif dabarsuu hin dagatinaa
************************************************************************
Yeroo ummatni Oromoo gama hundaan qabsoo fincila xumura gabrummaa finiinsaaru kanatti, mootummaan faashistii woyyaanee obbo muktaar kadiir wajjiin ta’uun Ajajoota woraanaa gurguddaa wal gahii teessiseen, oromiyaan bulchiinsa naannoo oromiyaa jalaa baatee humna woraanaan akka bultu ajaja dabarsuu gabaasni OMN irraa nu dhaqqabe ifatti ibsa. keesumayyuu ficila xumura gabrummaa dhiyeenya kana ‪#‎Arsii‬ lixaa keessatti gaggeeffameen tarkaanfiin boonsaan woraana fi qabeenya isaanii irratti fudhatamuun, daraan woyaanee abdii kan kuttachiise yoo ta’u.Haata’uu malee erga fincila sanaa booda, namootni sammuu woyyaanee malee sammuu ofiitiin socho’uu hin dandeenye OPDO’n tokko tokko, lubbuu nama ilmaan oromoo woraana Agaaziin ajjeefamte dhiisanii,qabeenyyiif waajiraallen gubatan gumaa dha jechuun ummata oromoo irraa qarshii guuruu, ummata hiriira bahe, hidhatti guuruu irra jiran. kanaaf hanga bilisummaa gonfatnutti, ummatni oromoo boqachuu hin qabu, hiriirri walirraa cituu hin qabu.

Akka labsii darbeetti, Har’aa (feburary 26,, 2016) jalqabee Oromiyaan bulchiinsa tokkollee akka hin qabne hubachaa, qabsoo jalqabne bilisummaatti geessuuf, hiriirri mormii gaafa dilbataa jalqabee guutuu oromiyaatti kan godhamu yoo ta’u, ummatni oromoo Arsii lixaa gootummaa keessaniin mootummaa woyyaanee akka dura dhaabbattan waamicha oromummaa dabarsineerra. Oromiyaan ni ilisoomti. Nuti diinaaf gadi hin jennu.Injifannoon ummata Oromoof.

1 thought on “#OromoProtests – Mass Protests, February 27, 2016

  1. Everything works both ways. The opponents will keep learning, will keep dividing, will keep self strengthening, will keep mobilizing, etc. But the Oromo side needs to keep uniting constantly, needs to keep learning the current and planned moves of their ooponents both from close and from far, needs to actively network locally and globally and then actively publicize the crimes being committed and already been comiitted, with believale evvidences that are so plenty, etc, etc,

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.