1 thought on “Qaanqee Show: Gafii fi Debii Hanan Elemo Qilxuu (Daughter of Oromo Hero)

  1. Qaanqee shaw kuni lagaa gammoojji bahee bidiruu fi doonii guguddaan yaa’a qaxxaamuree oduu erga kan fidu tahe,mee nama Suleemaan Rashiid jedhamuu fi Habtee Defaa Americka jiru tokko barbaade akkamitti waltaa dargaggoota oromo 70 keessa ijaaru danda’an jedhee waa gurra haa nu buusu.
    @/miseensa Maccaa Tuulamaa kan qondaala waraana akkamitti basaasni Amaara Sudaan keessatti ajjeese?eenyu qondaaltichi suni maqaa isaa fi lafa dhaloota isaa baruu barbaanna.
    #/Dr.Ejjetaa fayyisaa kan dargiin ajjeese kan miseensa maccaa tuulamaa hagam tokko oromo ijaaruu tattafachaa turee dha.
    Habtee Defaa fi Suleemaan rashiid qubee afaan oromo barsiisaa turan 1970 keessa,akkasumaas afaan englishii,namoonno gaafas isaan barsiisan gariin diploma argatan,gariin degree,gariinis miseensa abo cimoo taha,hardha namoota sana bakka jiran beeku ?
    ABC fi Afaan oromo abc kan isaan jalqabsiisan ayyaantuu tana irra illee jiru jedhu Habtee Defaa kana beekuu laata?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*