Irreessa Mattuu fi Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Gaafa Sadaasa 29, 2015

(Qeerroo) –Oromoon Kaabaa biyyattiitii dhiibamee as deebi’e gabaroon oromduroo wajjin yeroo ilmaan maccaa sirna lafa babal’ifannaan dhiha Oromiyaa,kaabaafi kibba dhiha biyyattiitti qajeelan Ayyaantuun Oromoo isaan eebbise,Nama Abbaa Gadaa Nagawoo jedhamuunis deemiitii “lafa ilmaan Oromoo keenyaaf mijaataa ta’e ilaali” jedheeni

Abbaan Duulaa Sadoo(sirna?)Gadaas Dhidheessa cehee lafa mijataa jiruuf jireenna oromootiif aanjawaa ta’e ilaalee yeroo deebi’u,Oromooti manaafi lagaan dhidheessarratti adda ba’anii lsaan eegan abbaan duulaafi ayyaantuun oromoos namoota kanaan hanga ayyaantuun Oromoo “isin oofkalchuufi isinii tufutti waan tokkoon waaqi isin rifate jedheeni maali yeroo jedhaniin beeka godhadhaa garuu isinii hinbulin jedheen yeroo kana Ilmaan Tuulamaa fi Macca keessaa ofitti dabalee Tum’een waaqi dhiifama akka nuuf godhu fagaadheen jiraadhaa naaf eebbisi jedheeni

Qaalluun sadoo gadaas hooda ittiin bulan hooda Buuy’oo(buuyyoo)eebbiseefi hanga baaroo _akooboo siif eebbiseera jedhee geggeesse Tum’eenis gara iluu abbaa boor har’aatti godaanee babal’atee ilmaan hedduus godhatee jiraachaa har’a ga’e

Ilmaan Tumee
Salgan Iluu
Arfan Mattuu
Shanan Buunnoo
Shanan Hurrumuu
Ilmaan Tuulamaas aanaa bachoo har’aa irra babal’atanii maccaatuulamni irra jiraatu.Iluun Gootota bebbeekamoo akka Hiikaa Awwaajii
Fatansaa Iluu
Firrisaa Abbaa Waggaa

Hawwata tuurizimiif kan ooltu, Bosonni Yaayyuus keennaa uumamaa addaati.

Magariistummaa dachee keenyaatiif kan nu irraa adda ba’uu hin barbaanne bulchiinsi koloneeffattoota Kaabaa erga Oromiyaa cabsanii qabamuu Jimmaan dura hoggansa Raas Tasammaa Naaddootiin Gootichi Fatansaa Iluu erga ajjeefamee booda Oromoon Tummee Qaalluu Buuyyootiin,Oromoon Leeqaa immoo Qaalluu Hooda Duumessootiin buluun isaanii hafe. Akkaataan itti haasawu fi yaaduu dalagaa dalaguu illee habashoota taasisuuf waan dirqsiisaniif kunoo Iluun har’a illee garbummaa jibbisiisaa keessa dabartee godinicha keessatti Afaan Oromoo akka Afaan lammaffaatti dubbatamuuf deema. Bulchiinsi garboomfataa godinicha iddoo lamatti adda baasuuf kan haal duree xumureefi Godina Buunnoo Beddelleefi Iluu Abbaa Booraa jedhamuuf akka jirus hubatneerra .Ammaan kana Malkaa Soor irra Kan jirru yeroo ta’u, Oromoon marti ba’e dargaggoofi barattooti kolleejjii barsiisotaa Mattuu,Barattoonni Yuunibarsiitii mattuu hawaasi bal’aan irratti argamuun walleelee warraaksaa dhageessisaa tikaa wayyaanee jabaa jalaa didee itti fufee jira

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*