Wiirtuu Lammeessaa irraa

Addi Biliisummaa Oromon (ABO) buu’uurfama isaa irraa kaasee, bu’aa ba’ii dararaa irraa agaggamee sadarkaa haar’aa kana irra ga’uun isa ifa. Urraawiinsa ABO madda kana ta’e saagantooleen dhunfaa adda adda gaaddisa ABO kessatti gaaddiddifachuun gaaga’aama waaggaa Afurtamaa miseensoota, firoottan qabsoo Oromo hooggantoota, deeggartootaafi haawaasa Oromoo gaanfa Afrikaa irra qubate mara irraan ga’uu isaa mirkana.

Urraawiinsi ABO galgala keessa miseensoota hagam ta’aan beekuuf rakkisaa haata’uu malee, maqaa ABO jedhuun miseensootni irri caalaan firuummaa Oromoof qabaniifi diinuummaan Oromo irratti qabaachuuf/ qabaacuu malan osoo sirna dhaabaatiin hinqooratamiin carraa miseensuummaa haargachuuf itti milkaawaniiru.

Carraan miseensuummaa akka salphaatti haargame kuni Hooggantoota boruuf abdii ta’aan heeddu liqimsera. Dhala Oromo 100,000 kan caalan hidhaatti gureera, kan ukkaamfamanii haar’a irraa boru muldhachuu maluu jadhamanii abdiin warri egaman lakkoofsuma 100,000 tuqame kanaa gadii hin ta’aani, lakkoofsa ilmaan Oromoo dhumatan namuu maatii isaani irraa ka’aanii lakkoofsa tilmaammuu nidhanda’u, kan qe’ee haadhuurti itti ciitte irraa warri goodaansiifaman xiqqaatti 100,000,000 bira darba. Kan biiyaa kessatti haafe to’aatnoof akka tooluuf hiyyummaa akka dararfamee bu’aa isaatiif dhama’uun daran bu’aa dhaloota isaatii akka dagatu goodhameera.

Egaa waluumaa galatti, mooraan ABO dhaa mooraa miseensootiin ABO kessuummaa waliitti itti ta’aanifii warren haafaniif immoo mooraa itti saganttaa bara dheeraa dhookate itti shaakalan akkasuumas mooraa Barnoota haammayyaa kana akka Phd itti argatani jireenya dhuunfaa ofiitiif kan itti bobba’aani ta’eera yoo jedhame dhugaa irraa hin fagaatamne.

Moraa ABO jabeessuun maaliif barbaachise?
Yeroo dhaltii Oromoo naqaqqabaaf imiimmaan ofirratti dhangalaasan maaf imimmaan irraa haaquu nuhaanqise?

13 thoughts on “Sakaallaan Moraa Qabsoo Bilisuummaa Oromoo Kessaa Cituutti Jira

  1. Lakkoofsa digital ta’e ana dhisii manni Baankktuu nidogoggora. Sif safuu kan dubbi funaantu.
   Silaafuu qaamaan walbeeknaa maal sentence takkaaf yeroo gabaabduu?
   Come out and say something rather than dining out like a minner.

 1. “………kan qe’ee haadhuurti itti ciitte irraa warri goodaansiifaman xiqqaatti 100,000,000 bira darba”.raaga nu dhiiyeesuu dandeeta nati hinfakkaatu summii diina facaasaa jirta fira fakkaate. it is better to ignore you .

 2. Wiirtuu…even you don’t know what you are writing. Your articles exposed your ingnorance and you can’t even know your own sentences.

 3. Hi,

  100,000,000 should be corrected the whole population of Ethiopia is about 90 Mil. Ayyaantuu.net admin look at it.

  thanks,

  qero

 4. yaadni kee gaaridha.tilmaamni kee tilmaama qorannoo irratti hudaa’e fi akkuma mata duree sanaatti yaadni osoo ibsame

 5. Maaliif milkaa’u dadhabnee ? Said the late comer ghost organization. Wiirtuu also asked similar questions “maaf imimmaan iraa haquu nuhaanqisee? Identical question. Maybe from the same source. Short answer, it is because of people like you who have worked for enemies from with in. Scientist Gudisaa was part of EPRP that was based on anti oromummaa. His organization still trying to distroy oromo organization. Why these group did not write oposing obamas visit to fascist ethiopia. 50 diferent human right nizations and oposition groups including OLF did write. It is only ODF and TUMSAA that remained silent. Are planing to go to ethiopia?

  1. @Ja, I say nein to you, you are an opportunist. Cowards like you who use Asmara as a hotel will never reach Finfinne alive. You betrayed and abandoned armed struggle and are langushing under dictator Isayas in Asmara, may be you need personal freedom from that shit hle before you “liberate” us. Lugna wayii!

 6. You, the glass half empty out look ghost group, will never succeed with your ulterior agenda of leaving oromo with out organization and leadership. Your Idea of weakening OLF from with in is exposed and dead on arrival. Self haters like you have come and gone many times. Today we have millions of true and able young oromos. You can’t cheat us with your weak and logicless reasons. Freedom is our goal. We are determined to wipe out our enemies and their collaborators.

 7. Leave this trash paper which dig on division of Oromo. TPLF is sending their people to more promotion. What makes bad to upgrade OLF skills? foolish!

  Alabaan ni dhaabata guyyaa “July 26” jedhaame malirraa gayyee?

 8. Oduu Odeysuun qofti eessaayyuu nu hin geysu. Actiona fudhachuu, WBO jabeysuu, jaaramuu qofaatu Oromoo salphina kana keessaa baasa. Jaarmaya jiru jabeeysu malee, kan jiru diigaa, walirratti qabsaawaa eessaayyuu ga’uu hin dandeenyu.

  Oromian Nibilisoomti!!!

 9. Maaddii waliin dhihaate walii qooddachuu malee, maaddii diinqatti ittiin figuun albaadhessuummaadha.

  Mataduuree Sakaallaan Moraa Qabsoo Bilisuummaa Oromoo Kessaa Cituutti Jira jedhu silaa hoji irratti hikamuu kan qabuu waggoottan darbee kessa ta’uu qaba ture. Qabsoon haar’aa nutii Oromoon gochaa jirru baroottan Qabsoon Oromoo bifa jarmi’aatiin ijaaramee waliin walfakkaata. Oromoon Qabsoo sirnaa reefu egalaa jira yoo jennee dhara miti.
  Qabsoolee haanga haar’aatti taasiifaman kessaa haarki walakkaan isaa heedduu nama boonsa. Boonissi itti boonaa jirru kuni wareegama humnaa ol ta’ee gaafatee as dhaqabe. Wareegamnii humnaan ol gaafate kuni silaa osoo waan hoojjatnuu beekne, galma g’ii Kenya osoo ifa goone, sagantaa dhookataa mooraa qabsoo bilisuumma Oromo kessatti waggoota dheraa dhaaf doorrobe osoo yeroon waldhaansa itti kennine, kulkulli suni dhohee summii hin facaasuu ture.
  Irri caalaan kenya yaada fudhacuuf sammuu gamtaa/waloo ta’ee hin qabnu. Sammuun Kenya jireenya dhuunfaaf yoo ta’ee malee akka saba takkaatii waliif yaaduun haaphatee namoota muraastti galee jira. Namoota murtaawan kana yoo dafnee irraa waa kan hin baratiin haadeemsii Kenya fuurmaata bara dheeraa fudhatu ta’uuf deema. Osoo walii yaadnee, dhuguumatti osoo Oromuummaa/Sabboonuummaa nukessa jiraate hadeemsa BARAK OBMA gama Ethiopiatti godhe hiriiraaniis haata’u biifa siilaa nuuf mjitatuu maluun calaqqisuu qabnaa ture.
  Barreeffama duraa kessatti namootiin heedduu seera barreefamaa hin egnee lakkoofsii 1000,000,000 jedhuu heddumaatee , halagaatu namoota nukessatti facaase, nudiiguuf nujidduutti haargame, gantuu dha …….. jedhameera.
  Dhugaa dubbachuuf, namootiin goota koompitaraa ta’aani yaada Ummata cufuuf yaalan/Qabsaawaa fakkaatan kuni gootummaan isaani gootummaa torbaan takka hin caallee dha. Warren kuuni dhuguummaan yaadni ummataa kan hinfudhatamneef ta’e isaanuummaan waltajjii Oromoo kana irraa bookkisan kuni firuummaan Oromoof qabaniifi alaguummaan Oromummaaf qaban akka of gaafatan/akka oromootti gararmitti deemaa jirraa yaadni jeedhu akka ka’u taasiisa.
  Barreeffama/ yaada takkaa cufuuf murtii huundee hin qabnee irra ga’uura, kaa’uumsa isaafii rakkoo kan ta’ee typing error/blindness ta’uu mala jennee yaada madda Moraa Qabsoo gabbiisuu takka itti kennuu qabnaa turre. Gootoota torbaan takka hin caalle kuuni kanaaf yeroo waan qaban hin fakkaatan. Gaafa itti toole Torbaan takka Ethiopia deemanii waan garaan yaadee irraa geerraaru, torbaan takka immo ana malee qabsaawaan hinjiruu jedhani waltajjii Oromoon qoopheefatee irraa gerraru. Silaa naannoo kanattii kan yaadnii bilchaataan kennamuu qabu. Maddii gerrarsa waltajjii lamaa maaltu ume?
  Egaa, namoota afaan afaan nama dhawaan kanaaf jecha madda rakkoo kenyya dhahuuf irraa hin quusatnu. Jaallatnuus jibbinuus Sakaallaan Moraa Qabsoo Bilisuummaa Oromoo Kessaa Cituutti Jira. Haada sakaalla nuutu haarkisaa, numatu Qabsoo Oromoo gaadi’aa taanaani ammuma irraa ofqusachuun dansaa dha.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*