1 thought on ““Siin Eega Jaala Koo, Kan Hidhaa Jirtuu” – Wallee Haaraa Gaaddoo Shamsaddiin

  1. Sirba kana hundu akkuma fedhetti hikkata. Jabaadhu ati nuf. Jechaaf malee Amerikaanu hidhaa qabdi. Esayyu hindhaqu. Qabsoo Oromoo hubannu ammalle waraana gargaaru dhisani xalayaa ennaa walitti barresan arga. Kuni jabinna miti. Walaalummaadha. Ummatni guddaa kuni paartii adda adda qabaachu danda’a. Ta’us, harkii caalu waraana bukke dhaabachun dirqiidha. Galata rabbi caasan seeran hin ijaaramin malee kaleessa irra amma wayya. Namni ummata kessa jiru xiqqaatu hawaasa ijaaru danda’a. Amma alaala taa’e dubadhu ummata kessa gale ummatni fedhi haga qabaatetti hinrakkisu caasa ijaarun ykn kan ijaarame irra caala jabeessun dhugaa dubabchuf. Garu ummata isaatu sammu “clan”dhaan waan jiraatuf nama rakkisa. Ammala ilma namaa “deal” gochun salphaa miti. Kaan si jajabessa-kaan si arabsa-kaan waan ati hojjattu tufata ykn hin jibba kkf jira. Kana akkanaa hojii ofii hojjachaa obsaan hojjatu malee “100 percent” qabsoo qofaa jennaan kufaati fida-maati ofii midhutu dhufa. Namootni qaxaramani hojii motummaa ta’e kaan hojjacha jiran hojjii bakka adda adda dhaqani ummata sochoosu hinrakkatu. “Mobility” isaani “check” ta’eera. Dubbi gabaabsuuf-waggaadhuma kana kessatti haga fedhin ummataa jiraatttetti caasan seeran ijaaramu qaba. Fudhatu ji’a sadii ykn afuridha. Amansiisun namoota hawaasa kessa amma jiraatanii ta’a. Dhaamsa dabarsiinus anis amma danda’u ummata kessa jiraachaa gahe buusun qaba-“late september” kaase ummatatti galu karaa fedhenu kufaatin hinjiru. Akkam goonetu ummata keenya kan magaala xiqoo kaase haga magaala gudda jiratani hirmachiisna?. Gaafi heddu of kessaa qaba. Akkaataa hojjii irra olchitu. Goosooti paarti hinqabne homma hin rakkatani. Gosa tokko kessatti partii sadi bakka jiru male: /Shanee-QC-ODF/. As deebinu-Kamaal, Nuroofi Oromo First argina. Kan paartii adda addaa qabani nama rakkisa malee goosti kaan nama hinrakkisu. Fedhin ummataa bakka hundatti haga jiraattetti ji’a afur/shan kessatti ijaarun hinuma danda’ama.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*