7 thoughts on “TVOMT: Gaafiif Deebii Obboo Badrii Aadam Waliin Sagantaa Irreechaa

  1. Obbo Garbii,
    Namni plitikee tokko waan haasawuu beeku qaba. Dr. Nuroo irratti videon bahe akkan argetti waan inni yeroo adda addatti laaqachaa ture kan garsiisuu dha. Kana jacuun dhaabbina qulqulluu qabaachuu dhabuu isaa fi akkuma argettie media biro irra fudhee ofii gabaasuun waanuma jiraati. Median walirraa fuudhee waa gabaasuun arra hin jalqabamne. Kanaaf, atiis waan dhiifama gaafattuuf hin jiraatu.
    Gaaffii deebisaan ati goote karaa keetiin waanuma akka midea tokkotti waan sitti fakkaatu gaafatte akka innis deebisaa kenne garsiisa. Duuba namni biro kijjiba itti fakkaate waan arge haala qabatamaan bakka biro irraa fudhee yoo gabaase rakkoo argaa hin jiru. Biyyoota walaba keessa jirra. Akka itti fakkaatetti namni karaa adda addaan laalee gabaasuu dandaya. Maaliif gaaffii deebisaa keenya irraa fuutani ilaalcha karaa biroon jiru keessaa fu waan wal faalleessaa maaliif garsiiftan jachuun sirraa hin eeggamu

  2. I appreciate Obbo Garbii for clarifying that TVOMT does not have any hand in the character assassination campaign on an individual. It eases confusion and adds respect for TVOMT.

  3. Namoonni baa’iyeen fayyaalummaa irraa kan ka’e beekaa keenya jedhu ta’a. Nuuroon ogummaa dhuma ittiin eebbifamee Dr jedhame sanayyuu sirnaan beeka natti hin fakkaatu.Akkan ani hubadhutti namni kun wallaalaa seenaa dabre iyyuu nama hin hubanne,doofa ammayyuu meeshaa ta’uu isaa kan hubachuu hin dandeenye ta’uu isa viidiyoon kun waan na hubachiiseef warri waan kana qopheessitan horaa bulaan jedha.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*